Vad innebär ESEF för dig och ditt bolags nästa årsredovisning?

EU har sedan tidigare beslutat att införa en ny teknisk standard för digital inrapportering av årsredovisningar (ESEF- European Single Electronic Format). Nu är det dags för noterade företag att implementera ESEF. Införandet av ESEF innebär att alla bolag med värdepapper noterade på en reglerad marknad inom EU ska lämna in sin årsredovisning digitalt för räkenskapsår som inleds 1 januari 2021 eller senare.

På grund av pandemin sköts införandet av ESEF upp med ett år. Men nu är det alltså dags. Syftet med detta beslut, är att digitaliseringen kommer att öka tillgängligheten. Det elektroniska formatet kommer att förenkla för både investerare och andra intressenter att lättare kunna jämföra och analysera rapporter från bolag på den reglerade EU-marknaden.

De nya reglerna innebär att bolagen ska upprätta års- och koncernredovisningar i ett elektroniskt format (XHTML – Exstensible Hypertext Markup Languange). För noterade bolag som upprättar koncernredovisning enligt IFRS tillkommer även krav på att märka upp finansiella rapporter utifrån specifika klassifikationer, (taxonomier) med hjälp av XBRL-taggar. Taxonomi kan kortfattat beskrivas som klassificering, definition av alla begrepp som används vid rapportering. Utöver detta kan en taxonomi även innehålla referenser, rubriker, debet- eller kreditattribut samt regler om summeringar med mera.

Kraven ovan gäller den årsredovisning som för tillfället vanligtvis upprättas i PDF-format och vilken även publiceras och registreras hos Finansinspektionen. De finansiella rapporter som ska märkas upp är koncernens resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, samt rapport över förändring i eget kapital. För räkenskapsår som inleds den 1 januari 2022 kommer även ett krav på obligatorisk märkning av noter i bolagets årsredovisning.

Är bolaget noterat i Sverige och har säte i Sverige, så gäller även kravet att den elektroniska rapporten ska granskas av bolagets revisor med ett uttalande i revisionsberättelsen.

Att planera för och implementera ESEF kräver tid och resurser. Processen omfattar alltifrån att välja ett lämpligt systemstöd, läsa på och förstå regelverket och IFRS-taxonomin, taggning av föregående års årsredovisning, kommunikation med revisorn kring granskningsinsatser, testrapportering etc. Har inte arbetet påbörjats är det nu hög tid att ta tag i detta projekt.  Tveka inte att kontakta oss på BDO om ni har frågor eller funderingar kring ESEF.

Registrera dig för att få senaste nytt från BDO

Please fill out the following form to access the download.