CSRD – ett kraftfullt direktiv för hållbart och affärsmässigt företagande


CSRD är del i EU:s tillväxtstrategi för att hantera klimatförändringar och miljöförstöring genom ökad rapporteringstransparens. Genom att göra tidigare frivillig information obligatorisk, blir ESG-information tillgänglig för investerare och andra intressenter. Med högre krav på hållbarhetsrapportering, likt finansiell rapportering, och extern granskning, minskar risken för att företag försöker vilseleda genom "greenwashing" eller "social washing". CSRD kopplar även ESG-området närmare till företagens affärsmodeller och strategier. Det innebär att man sätter högre krav på data och kvalitativ information genom en ny EU-standard för hållbarhetsredovisning; EU Sustainability Reporting Standards (ESRS).

BDO hjälper företag att förstå CSRD:s påverkan på verksamheten och implementera lämpliga strategier för hållbarhetsrapportering. Genom att dra nytta av denna kunskap och ta till sig de mer omfattande kraven kan företag positionera sig som hållbara och ansvarstagande aktörer, vilket kan gynna både varumärke och långsiktiga affärsmässiga framgångar.

 

Det finns flera fördelar med att rapportera enligt CSRD:

Transparent hållbarhetsrapportering: CSRD inför mer omfattande och detaljerade rapporteringskrav för företag än tidigare direktiv. Företag måste nu rapportera om en bredare uppsättning hållbarhetsaspekter, inklusive miljö, sociala frågor, mänskliga rättigheter och korruption. Genom att följa CSRD kan företag förbättra sin rapporteringstransparens och kommunicera sina hållbarhetsprestationer mer öppet till sina intressenter.

Jämförbarhet och trovärdighet: CSRD:s standarder syftar till att främja jämförbarheten av hållbarhetsrapporter mellan olika företag. Genom att följa dessa standarder kan företag visa att deras rapporter är tillförlitliga och jämförbara med andra aktörer inom samma bransch. Detta ökar trovärdigheten hos företaget och bygger förtroende hos investerare, kunder och andra intressenter.

Riskhantering och möjligheter: Hållbarhetsfrågor kan ha betydande påverkan på företagens verksamhet och framtid. Genom att integrera CSRD:s krav kan företag identifiera och hantera potentiella risker och utnyttja nya möjligheter som är kopplade till hållbarhet. Hållbarhetsrapportering ger insikter om effektivitet, resurseffektivitet, koldioxidutsläpp och andra faktorer som kan påverka företagets långsiktiga lönsamhet.

Regulatorisk efterlevnad: CSRD kommer att ersätta det tidigare direktivet för icke-finansiell rapportering och förväntas bli bindande för stora företag och organisationer inom Europeiska unionen. Genom att vara medvetna om och följa CSRD kan företag säkerställa att de uppfyller de lagliga kraven och undvika eventuella påföljder eller negativa konsekvenser som kan uppstå vid bristande efterlevnad.


Jerndal tipsar i tid och otid – Avsnitt 6 


Vilka företag ska följa CSRD?

Enligt CSRD ska lagstiftningen börja tillämpas i tre steg:

  • 1 januari 2024 för företag som redan omfattas av NFRD (stora företag och organisationer inom EU med allmänt intresse som har fler än 500 anställda)
  • 1 januari 2025 för stora företag som inte redan omfattas av NFRD
  • 1 januari 2026 för noterade små och medelstora företag, små och icke-komplexa kreditinstitut och captivebolag

Det är viktigt för företag att noggrant granska CSRD och eventuella nationella implementeringsåtgärder för att fastställa om de omfattas av direktivet och vilka specifika rapporteringskrav som gäller för dem.


Vad är skillnaden mellan CSRD och ESRS?

CSRD en europeisk lag som kräver att kvalificerade företag utfärdar årliga hållbarhetsrapporter. ESRS är en rapporteringsstandard som beskriver hur och vilken information och ESG-information som företag behöver rapportera.


När träder CSRD i kraft?

CSRD antogs i november 2022 och ersätter det tidigare direktivet Non-Financial Reporting Directive (NFRD) från 2014. Enligt CSRD ska lagstiftningen börja tillämpas i tre steg: 1 januari 2024 för företag som redan omfattas av NFRD. 1 januari 2025 för stora företag som inte redan omfattas av NFRD. 1 januari 2026 för noterade små och medelstora företag, små och icke-komplexa kreditinstitut och captivebolag. I juni 2023 lämnades ett slutbetänkande till regeringen om hur CSRD ska implementeras i svensk lag vilket troligen kommer att ske under våren 2024. I betänkandet framgår att det endast är auktoriserade revisorer som får granska den nya informationen.


Kontakta oss så hjälper vi dig

Vill ni ha hjälp med att ta fram en plan för hur ni kan implementera lämpliga strategier för hållbarhetsrapportering Det finns flera fördelar med att rapportera enligt CSRD – EU:S direktiv för hållbarhetsrapportering. Kontakta oss så hjälper vi dig vidare!