Att undvika konkurs – Strategier för överlevnad och tillväxt

I en ständigt föränderlig värld konfronteras företag med många utmaningar som utgör hot mot deras överlevnad. Martin Tidesten, expert inom företagsstrategi och riskhantering, delar insikter om vikten av försiktighet, strategisk planering och innovativa lösningar för att säkerställa företagets kontinuitet.

Konkursfrekvensen i Sverige håller sig på en historiskt hög nivå, med en markant ökning jämfört med föregående år. Under det aktuella året har flera sektorer upplevt de högsta konkurstalen på över tio år, där byggbranschen, restaurangnäringen och IT- samt kommunikationssektorn drabbats särskilt hårt.

Mät din finansiella hälsa kontinuerligt

Att mäta ett företags finansiella hälsa kontinuerligt är inte bara en åtgärd för att säkerställa överlevnad; det är en strategi för att främja tillväxt och stabilitet i en oförutsägbar ekonomi. Denna process börjar med att fastställa en robust ram för finansiell övervakning, som går utöver den grundläggande granskningen av likviditet och omfattar en holistisk analys av företagets ekonomiska ställning.
Implementering av finansiella analyser
För att effektivt övervaka den finansiella hälsan, måste företag implementera avancerade finansiella analysmetoder. Detta inkluderar inte bara traditionella redovisningsmetoder utan också sofistikerade prognostekniker och finansiella modelleringar. Genom att använda sig av scenarioanalys och känslighetsanalys kan företag simulera olika framtida ekonomiska scenarier och bedöma hur väl förberedda de är att hantera potentiella ekonomiska chocker.
Utformning av KPI:er och KRI:er
Nyckeltalsindikatorer (KPI:er) och nyckelriskindikatorer (KRI:er) är avgörande för att mäta och övervaka företagets prestationer och risker. KPI:er hjälper till att mäta framstegen mot strategiska mål, medan KRI:er ger tidiga varningssignaler om potentiella problem. Det är viktigt att dessa indikatorer är skräddarsydda för att spegla företagets specifika verksamhet och de unika utmaningarna i dess bransch. Ett effektivt system för att spåra dessa indikatorer kan hjälpa företagsledare att fatta informerade beslut baserade på realtidsdata.
Fokus på kassaflödesprognoser och skuldtillgångsförhållanden
Kassaflödesprognoser är avgörande för att säkerställa att ett företag har tillräckligt med kapital för att möta sina kort- och långsiktiga förpliktelser. Genom att noggrant analysera inkommande och utgående kassaflöden kan företag identifiera möjliga likviditetsbrist och agera proaktivt för att undvika finansiella problem. Skuldtillgångsförhållanden ger en ögonblicksbild av företagets skuldbörda i förhållande till dess tillgångar, vilket är avgörande för att bedöma dess finansiella hävstång och solvens.
Integrationen av teknologi inom finansiell övervakning
Teknologiska framsteg, såsom artificiell intelligens (AI) och maskininlärning, erbjuder nya möjligheter för finansiell övervakning och analys. Dessa teknologier kan automatisera datainsamling och -analys, vilket ger mer exakta och tidseffektiva finansiella insikter. Dessutom kan de hjälpa till att identifiera trender och mönster som kanske inte är uppenbara vid en manuell granskning.

Vikten av ett proaktivt tillvägagångssätt

Att anta ett proaktivt tillvägagångssätt i affärsvärlden är inte bara en taktik utan en överlevnadsstrategi, särskilt i en tid präglad av snabb teknologisk utveckling och oförutsägbara ekonomiska förändringar. Detta tillvägagångssätt omfattar en rad strategiska åtgärder som syftar till att säkerställa ett företags anpassningsförmåga och motståndskraft mot externa chocker. Genom att implementera proaktiva strategier kan företag inte bara överleva svåra tider utan även blomstra och finna nya vägar till framgång.
Analysera trender och förändringar på marknaden
Ett proaktivt tillvägagångssätt innebär att alltid ligga steget före genom att kontinuerligt analysera marknadsförändringar och trender. Det kräver att företagsledare och beslutsfattare regelbundet genomför omvärldsanalyser och scenarioövningar för att identifiera potentiella risker och möjligheter. Genom att förutse förändringar i konsumentbeteende, teknologiska framsteg, eller regulatoriska skiften kan företag snabbt anpassa sin affärsmodell och operationsstrategier för att inte bara skydda sig mot hot utan också utnyttja nya möjligheter som uppstår.
Finns beredskaps- och krisplaner på plats?
Grunden i ett proaktivt tillvägagångssätt är utvecklingen av robusta beredskaps- och krisplaner. Dessa planer bör innehålla tydliga riktlinjer för hur man hanterar olika typer av ekonomiska, operativa och naturkatastrofrelaterade kriser. Effektiva krisplaner inkluderar kommunikationsstrategier, evakueringsplaner, backup-lösningar för kritisk infrastruktur och detaljerade återhämtningsplaner. Genom att ha dessa planer på plats kan företag snabbt reagera på kriser på ett sätt som minimerar skador och accelererar återhämtningen.
Graden av flexibilitet avgörande
Ett annat kritiskt inslag i ett proaktivt tillvägagångssätt är betoningen på ständig innovation och flexibilitet. Företag som kontinuerligt utforskar nya teknologier, affärsmodeller och marknader positionerar sig för tillväxt och konkurrenskraft. Flexibilitet i affärsprocesser och beslutsfattande möjliggör snabba anpassningar till förändrade omständigheter, vilket är avgörande för att hålla sig relevant och framgångsrik i en ständigt föränderlig miljö.

Identifiering av Supply Chain Risk

Risken i leveranskedjor, Supply Chain Risk, hamnade i skarp fokus under pandemin när den globala rörelsen av varor och material, särskilt de från Kina där några av världens strängaste lockdowns infördes, begränsades. Även om ekonomierna har öppnat upp igen, är riskerna fortfarande ett inslag i leveranskedjorna. Eftersom många företag är beroende av vidsträckta globala leveranskedjor kan små problem på en plats multipliceras och utlösa större dominoeffekter över gränserna. Klimatrisker kan till exempel påverka leveranskedjorna när rörelsen av varor och material försenas av stora väderhändelser, såsom orkaner och andra naturkatastrofer. Rysslands invasion av Ukraina, liksom att flytta bort från ett tungt beroende av leveranskedjor från Kina, tvingade många företag att hitta alternativa leverantörer.

För brittiska företag fortsätter avlägsnandet av fri rörlighet för varor efter omröstningen om att lämna EU att påverka leveranskedjorna över olika industrier. Företag behöver vara medvetna om de vanligaste riskmultiplikatorerna och farliga riskparen som påverkar deras industrier, för att kunna utveckla rätt strategier för att skydda sig mot finansiella, miljömässiga, ryktesmässiga och arbetskraftsmässiga påverkningar.

Vidare konstateras att trenden av växande konkursfall globalt ytterligare tydliggör att företag måste utveckla strategier för att hantera och mildra risken för störningar i leveranskedjan. Detta är särskilt relevant för företag som är starkt beroende av enstaka leverantörer eller de som opererar inom industrier där alternativa leverantörer är få eller svåra att snabbt integrera i verksamheten.
En stabil och motståndskraftig leverantörskedja minskar risker
En nyckelstrategi är att bygga en resilient leveranskedja. Detta innebär att företag bör diversifiera sina leverantörer och, där det är möjligt, försöka etablera relationer med alternativa källor för kritiska komponenter eller material. Att investera i en djupare förståelse och transparens genom hela leveranskedjan kan också vara avgörande för att snabbt kunna identifiera och reagera på potentiella störningar.

Ansvarsfullt ledarskap och styrelsearbete

I kristider är det av yttersta vikt att ledningen och styrelsen tar sitt ansvar på fullaste allvar. Detta innebär inte bara att man är ansvarig inför aktieägare och anställda utan även att man agerar etiskt och hållbart i beslutsfattandet. Ett ansvarsfullt ledarskap innebär att man adresserar problem direkt när de uppstår, och inte skjuter upp viktiga beslut i hopp om att situationen ska lösa sig själv.
Vikten av transparens och öppenhet
Transparent kommunikation är en central pelare i ansvarsfullt ledarskap. Detta innebär öppenhet kring företagets finansiella ställning, utmaningar och beslut både internt och externt. Genom att regelbundet dela information med anställda, aktieägare och andra intressenter kan företaget bygga förtroende och säkerställa att alla är informerade och engagerade i företagets väg framåt. Dessutom bör beslutsfattande processer vara inkluderande, med hänsyn till olika perspektiv och expertis för att säkerställa välgrundade och hållbara beslut.

Utforska alternativ till konkurs

Konkurs bör alltid ses som en sista utväg. Det finns flera alternativa vägar som kan utforskas innan ett sådant drastiskt steg tas. Företagsrekonstruktion, omstrukturering av skulder, och strategiska partnerskap är bara några av de alternativ som kan ge företaget den andningspaus eller den nya början det behöver. Ett öppet sinne för nya lösningar ofta kan leda till oväntat positiva utfall.
Implementera en strategisk återhämtningsplan
Om företaget trots alla försök hamnar i en situation där konkursen verkar oundviklig, är det viktigt att ha en väl genomtänkt återhämtningsplan. Denna plan bör inte bara fokusera på de juridiska och ekonomiska aspekterna av en konkursprocess utan också på möjligheter till omstart eller försäljning av verksamhetsdelar. Att snabbt kunna anpassa sig och omstrukturera verksamheten kan vara avgörande för att minimera skador och maximera möjligheterna till en framtid.

Utbildning och ständig uppdatering

I en tid där affärsmiljön förändras snabbt, är det kritiskt för företagsledare och styrelsemedlemmar att ständigt uppdatera sina kunskaper och färdigheter. Detta inkluderar allt från finansiell utbildning till kunskap om de senaste trenderna inom teknik och affärsmodeller.

Den snabba förändringstakten kräver också en ständig omprövning och anpassning av företagets affärsmodeller. Utbildning i strategisk ledning, affärsmodellinnovation och agil metodik kan ge ledare och styrelsemedlemmar de verktyg som behövs för att effektivt navigera i förändringar och utnyttja nya marknadsmöjligheter. Att förstå hur man kan skapa värde i en digital ekonomi, hur man bygger skalbara och anpassningsbara affärssystem och hur man främjar en kultur av kontinuerlig innovation är nyckeln till framgång.

 

Kontakta våra rådgivare för vägledning

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy. Läs vår policy här.