Vilket regelverket ska jag välja? K2 eller K3?

K2 och K3 är två vanliga regelverk för upprättande av årsredovisning. Huvudregelverket för ett företag som ska upprätta årsredovisning är BNFAR 2012:1 (Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning och koncernredovisning), K3. De flesta mindre bolag har dock möjlighet att istället välja att tillämpa BFNAR 2016:10 (Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag), K2.

Vilka bolag måste tillämpa K3?

  • Ett större företag
  • Ett moderföretag i en större koncern
  • Ett företag som är ett publikt aktiebolag

Med större företag menas sådana företag som är noterade på en reglerad marknad eller uppfyller minst två av följande kriterier två år i rad:

  • Medelantal anställda > 50
  • Företagets balansomslutning > 40 miljoner kronor
  • Nettoomsättning  > 80 miljoner kronor

Dessa företag ska alltid tillämpa K3, såvida företaget inte ingår i en koncern vars koncernredovisning upprättas enligt IFRS. I det fallet kan företaget även välja att tillämpa RFR 2.

Men, vad ska jag välja? Dags att fundera på om ditt företag har valt rätt regelverk!

Många företag har möjlighet att välja vilket regelverk som ska tillämpas. Mindre företag får tillämpa K2, men är inte tvungna till det. Eftersom K2 präglas av förenklingar kan det innebära vissa begränsningar för företagen i hur de kan redovisa sina tillgångar och skulder.  Utrymmet för egna bedömningar är mycket begränsat. Som exempel på detta så är det möjligt att aktivera egenupparbetade immateriella tillgångar i K3. I K2 är det förbud mot aktivering av dessa även om ÅRL tillåter det.  

Det är vår uppfattning att många företag som är mindre enligt årsredovisningslagen inte alltid är lämpliga K2-kandidater eftersom de genomför alltför komplexa transaktioner. Till exempel finns det i K2 endast regler för viss typ av säkringsredovisning och förbud mot att redovisa uppskjuten skatt. Därför är det viktigt att du inte bara tittar på gränsvärdena utan funderar på vad som är mest lämpligt utifrån verksamhetens komplexitet.

De förenklingar som finns i K2 är inte alltid är passande eftersom de gör redovisningen svårare att förstå och följa. Det kan till och med vara så att effekten är så pass stor att det inte är lämpligt att tillämpa K2 mot bakgrund av ÅRL:s krav på rättvisande bild och väsentlighet.  

Av K2 framgår att om ett mindre företag bedriver en verksamhet där det finns ett behov av en annan redovisning än vad det allmänna rådet ger utrymme för, bör företaget överväga om Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning är lämpligare.

Det är kanske därför dags att tänka om och ta steget till K3! En sådan övergång innebär nödvändigtvis inte svårare redovisning.

Är du osäker på vad som gäller för ditt företag? Vill du förstå vad en övergång till K3 skulle innebära för dig och hur det påverkar redovisningen? Ta gärna kontakt med oss så hjälper vi dig!

Registrera dig för att få senaste nytt från BDO

Please fill out the following form to access the download.