Utredning om exitskatt läggs ned

Regeringen har beslutat att utredningen om beskattning vid utlandsflytt ska avbrytas. Utredningen om exitskatt läggs därmed ned för den här gången.

Regeringen gjorde i fjol en ny ansats för att införa en så kallad exitskatt, eller som det uttrycks i kommittédirektiven (Dir. 2022:45) till utredningen: ”En effektiv beskattning när fysiska personer med orealiserade kapitalvinster som upparbetats i Sverige flyttar ut”.

I maj beslutades om att tillsätta en statlig utredning i syfte att framställa ett förslag till ny lagstiftning att ersätta de nuvarande bestämmelserna i 3 kap. 19 § inkomstskattelagen, den så kallade tioårsregeln. Den nuvarande bestämmelse innebär att Sverige har beskattningsrätt för vissa kapitalvinster som uppkommer under en period om tio år efter det att en privatperson har upphört att vara bosatt eller vistats stadigvarande i Sverige (utsträckt beskattningsrätt). De tillgångar som Sverige har rätt att beskatta enligt denna tioårsregel är kapitalvinster vid försäljning av svenska aktier, och även kapitalvinster vid försäljning av utländska aktier, om förvärvat av privatpersoner i fråga om denna fortfarande är obegränsad skattskyldig i Sverige.

Regeringen ansåg att tioårsregeln, som infördes 1983, inte längre tillgodoser svenska beskattningsintressen tillräckligt effektivt, bland annat på grund av att många av Sveriges 85 skatteavtal med andra länder begränsar Sveriges möjlighet att tillämpa tioårsregeln. De flesta andra länder, och OECD, har som princip att endast det land där den skattskyldige är bosatt enligt ett skatteavtal (hemviststaten) ska ha rätt att beskatta en uppkommen kapitalvinst, inte den före detta hemviststaten.

Nu har Regeringen svängt i frågan och lägger utredningen på is.

Registrera dig för att få senaste nytt från BDO

Please fill out the following form to access the download.