Upplysningar om redovisningsprinciper – en väsentlig förändring?


Tillägget i IAS 1 – upplysningar om redovisningsprinciper

Den 1 januari 2023 trädde IASB:s ändring av IAS 1 Utformning av finansiella rapporter i kraft avseende kraven på upplysningar om tillämpade redovisningsprinciper. I fokus för utredningsarbetet som föranledde tillägget står användarna av de finansiella rapporterna. IASB har lagt särskild vikt vid att rapporterna ska innehålla väsentlig information med företagsspecifika upplysningar för att säkerställa en effektiv kommunikation.

Läsaren ska lättare kunna ta till sig den information som publiceras, vilket inkluderar möjligheten att hitta information som ”rimligen kan antas påverka de beslut som de primära användarna av de finansiella rapporterna fattar på grundval av dessa finansiella rapporter” (IAS 1.7). För att ge mer vägledning har IASB även uppdaterat ett tillhörande ”Practice statement” (IFRS Practice Statement 2 Making Materiality Judgements). Tillägget till IAS 1 innebär att företag med räkenskapsår som inleds den 1 januari 2023 eller senare behöver se över beskrivningen av redovisnings- och värderingsprinciperna, vad som är väsentlig information att upplysa om samt hur informationen bäst presenteras i årsredovisningen.

Tidigare lydelsen krävde att företag upplyste om betydande (”significant”) redovisningsprinciper, vilket har ersatts med ett krav att upplysa om väsentlig (”material”) information om redovisningsprinciper. Till följd av denna ändring behöver företagen i större utsträckning bedöma vad som är väsentlig information, och när oväsentlig information riskerar att dölja väsentlig information i förståelsen av de finansiella rapporterna. I praktiken innebär detta att företagen kan behöva stryka, eller flytta om, information som idag presenteras. Om redovisningsprinciperna inte har utvecklats i takt med innehållet i de finansiella rapporterna kan det även innebära att nya upplysningar behöver läggas till.

”Information om redovisningsprinciper förväntas vara väsentlig om användare av ett företags finansiella rapporter behöver den för att förstå annan väsentlig information i de finansiella rapporterna”- IAS 1.117B

 

När en redovisningsprincip antas vara väsentlig

Här följer några exempel på situationer där en redovisningsprincip kan antas vara väsentlig:

  • Byte av redovisningsprincip som leder till väsentliga effekter

  • Företaget har valt en princip framför andra tillåtna alternativ

  • Redovisningsprincip saknas för en specifik transaktion och företaget har själv utformat principen enligt reglerna i IAS 8

  • Redovisningsprinciper relaterar till ett område där företaget behöver göra väsentliga bedömningar och uppskattningar för att tillämpa principen

  • Redovisningen av en transaktion eller andra händelser är komplex och en läsare skulle ha svårt att förstå redovisningen utan beskrivning av redovisningsprincipen

Det är också viktigt att betona att redovisnings- och värderingsprinciperna ska utformas så att informationen som lämnas är företagsspecifik. I detta ingår att lämna upplysning ”om de bedömningar […] som företagsledningen har gjort när den har tillämpat företagets redovisningsprinciper och som har den mest betydande effekten på de redovisade beloppen i de finansiella rapporterna” (IAS 1.122).
 

Starta arbetet i tid för att optimera resultatet

Vi ser att många företag väljer att strukturera om i sin årsredovisning där redovisnings- och värderingsprinciperna i större utsträckning presenteras tillsammans med annan notinformation för den relevanta posten. Redovisnings- och värderingsprinciper blir därmed mer integrerade tillsammans övriga notupplysningar. Företag som har påbörjat arbetet med att tillämpa tillägget i IAS 1 har visat på att detta är en tidskrävande process. Analys av tillämpade redovisningsprinciper behöver göras och en struktur för rapporten behöver genomarbetas för att få en välskriven, tydlig och korrekt årsredovisning.

Oavsett om ni upprättar er årsredovisning enligt IFRS eller K3, så inger en välskriven och genomarbetad årsredovisning förtroende gentemot investerare, kreditgivare, kunder och andra intressenter. Finns ert företag på en börslista betyder de finansiella rapporterna också mycket för företagets varumärke. Vi rekommenderar därför alla bolag att se över struktur och innehåll i sin årsredovisning för att säkerställa att denna innehåller så relevant, tillförlitlig och användarvänlig information som möjligt.

Vi på BDO har lång erfarenhet av att läsa och upprätta årsredovisningar för såväl noterade, stora och lite mindre bolag och vi har också koll på vilka regler som måste tillämpas. Så tveka inte att höra av dig till oss om du vill ha hjälp med utformning av din årsredovisning eller annan finansiell rapportering.