Uppdaterade beräkningsgrunder för PRI påverkar den redovisade pensionsskulden

Under oktober meddelade styrelsen för PRI ideell förening att den beslutat om förändringar i beräkningsgrunderna gällande ålderspension enligt ITP2-planen som är tryggad i egen regi. Förändringarna gäller från och med den 1 januari 2022 och kommer att påverka storleken på pensionsskulden för företag som tillämpar K2 och K3.

De viktigaste förändringarna i beräkningsgrunder är:

  • Uppdaterad diskonteringsränta från 4% till 3%. PRI uppger att för det genomsnittliga företaget innebär detta en ökning av pensionsskulden med ca 15%.
  • Uppdaterade livslängdsantaganden. De nya livslängdsantagandena kommer att motsvara de som Alecta tillämpar vid inlösen. PRI anger att detta medför en generell ökning av skulden med 2%.
  • Konsolideringsreserven beräknas som 2% av kapitalvärdet av intjänad pensionsrätt mot tidigare 4%. Sänkningen medför en minskning av skulden.

Förändringen i beräkningsgrunder kommer att medföra att pensionsskulden ökar väsentligt för de flesta företag under 2022. Hur stor ökningen i pensionsskuld blir för det enskilda företaget beror på åldersstrukturen hos pensionstagarna. Via PRI:s webbtjänst kan företagen redan nu göra en prognos som visar hur pensionsskulden förväntas utvecklas för det enskilda företaget.

När ska effekten redovisas?

För företag som tillämpar K2 eller K3 kommer redovisad pensionsskuld per den 31 december 2021 inte att påverkas. Det kan dock bli aktuellt att lämna information om ökningen av pensionsskulden i årsredovisningen 2021, som en upplysning om väsentliga händelser efter balansdagen. Upplysning ska då lämnas i not och omfatta en beskrivning av händelsens karaktär och en uppskattning av dess finansiella effekt.

Effekten av den ökade pensionsskulden ska redovisas först när den uppkommer, dvs i januari 2022. Skuldökningen redovisas då som en kostnad i resultaträkningen. Årsredovisningslagen innehåller krav på upplysning i not avseende exceptionella intäkter och kostnader. Ett företag som haft intäkter eller kostnader som är exceptionella i fråga om sin storlek eller förekomst, ska lämna upplysning om arten och storleken av varje sådan exceptionell intäkt eller kostnad. En stor skuldökning av pensionsskulden till följd av förändringar av beräkningsgrunderna för ålderspension, kan aktualisera dessa upplysningskrav.

Förändringarna påverkar inte redovisningen av pensionsskuld enligt IFRS/IAS 19 då pensionsskulden här kan beräknas baserat på andra antaganden än de som PRI använder.

Registrera dig för att få senaste nytt från BDO

Please fill out the following form to access the download.