Två nya regler för K2 och K3

— Datum för upprättande av årsredovisning ändras och kravet på att SPE-företag konsolideras i koncernredovisningen upphävs

Ska ni upprätta er årsredovisning enligt K2 eller K3 kommer här två nya regler som ni bör känna till. Bokföringsnämnden, BFN har nyligen publicerat två ändringar i K2 och K3 som ska tillämpas för räkenskapsår som avslutas den 31 december 2021 eller senare.

Ny regel för hur datum anges i K2 och K3

Den 12 november i år togs beslut om att ändra reglerna för hur datum i årsredovisningar som följer både standarden K2 och K3 anges. Begreppet avges ersätts med begreppet är upprättad. Det innebär att årsredovisningen är upprättad det datum då samtliga befattningshavare har skrivit under årsredovisningen.

Dessa ändringar i regelverket innebär att det eller de datum som ska anges i årsredovisningen är den dag eller de dagar som årsredovisningen undertecknades.

Ändringarna medför också en ändring av reglerna om händelser efter balansdagen. Händelser som bekräftar förhållanden som förelåg på balansdagen, men som inträffat efter balansdagen, och innan årsredovisningen är upprättad ska beaktas.

Samma sak gäller för koncernredovisning och årsbokslut.

Ändringarna gäller från och med den 12 november 2021 och ska tillämpas för räkenskapsår som avslutas den 31 december 2021 eller senare.

Koncernredovisning i K3 — krav på konsolidering av SPE-företag upphävs

Från och med den 19 oktober i år ska så kallade SPE-företag (företag för särskilt ändamål) inte längre konsolideras i koncernredovisningen. Bokföringsnämnden bedömer att kravet på konsolidering, i de fall man inte innehar ägarandelar i företaget, inte stämmer överens med Årsredovisningslagens definition av koncernföretag och koncernredovisningens omfattning som bygger på att moderföretaget faktiskt äger andelar i dotterföretaget.

Regeringen har tillsatt en utredning för att bedöma om koncerndefinitionen i årsredovisningslagen bör ändras så att en koncern i vissa fall ska kunna uppstå utan att ett företag äger andelar i ett annat företag. Utredningen ska redovisas i juni 2022.

Ändringarna gäller från och med den 19 oktober 2021 och ska tillämpas för räkenskapsår som avslutas den 31 december 2021 eller senare.

Registrera dig för att få senaste nytt från BDO

Please fill out the following form to access the download.