Tips inför första kvartalsrapporteringen 2022

Har du koll på eventuella nyheter som kan påverka Q1 rapporten 2022? Här sammanställer vi några områden som ni kan behöva tänka på vid upprättande av periodbokslut och delårsrapport för årets första kvartal 2022.

 

PRI och uppdaterade beräkningsgrunder

Under 2021 meddelade PRI att beräkningsgrunderna gällande ålderspension enligt ITP2-planen som är tryggad i egen regi ändras. Förändringarna gäller from 1 januari 2022. De största förändringarna innebär att diskonteringsräntan har sänkts, livslängdsantaganden har uppdaterats samt att konsolideringsreserven har sänkts.

Förändringarna i beräkningsgrunderna kommer att medföra att pensionsskulden ökar väsentligt för många företag under 2022. Förändringen påverkar dock bara de företag som tillämpar K2 eller K3.  Denna förändring påverkar således inte redovisningen av pensionsskuld om IFRS/IAS 19 tillämpas, då pensionsskulden här kan beräknas baserat på andra antaganden än de som PRI använder. Effekten av den ökade pensionsskulden redovisas som en kostnad i resultaträkningen i kvartalsperioden.

Fusioner 

BFNAR 2020:5 ska tillämpas på fusioner med fusionsdag efter den 31 december 2021. För flertalet fusioner innebär de nya reglerna inga större skillnader mot vad som tidigare gällt.

Det som är nytt i och med BFNAR 2020:5 är att reglerna nu anger vad som ska gälla vid t ex fusion i oäkta koncern, fusion av holdingbolag samt fusion av dotterföretag som förvärvats successivt. Den viktigaste skillnaden mot tidigare är fusion av dotterföretag som förvärvats successivt. Det allmänna rådet anger att det koncernmässiga värde som används i koncernredovisning med tillämpning av enhetsteorin i K3, inte ska användas i fusionen. Istället ska koncernmässiga värden beräknas genom upprättande av förvärvsanalyser för varje delförvärv, såsom skedde i koncernredovisning före övergången till K3. 

Nyheter inom IFRS

Nytt räkenskapsår innebär som alltid att ett antal ändrade IFRS standarder blir tillämpliga. Inga nya väsentliga standarder träder ikraft och de ändringar som införs är av mindre väsentlig karaktär.  

Nedan listas de ändringar som gäller från 1 januari 2022:

Utöver detta har de Coronarelaterade lättnadsreglerna som gäller för leasingavgifter förlängts. Reglerna gäller nu för leasingavgifter som förfaller 30 juni 2022 eller tidigare.

Effekter av kriget i Ukraina

För Q1 2022 och kommande rapportperioder ska eventuell påverkan av kriget på företaget beaktas i redovisningen. Det kan tex gälla nedskrivningsbehov, kreditförluster, spärrade likvida medel och liknande.

Det är inte bara bolag med dotterföretag i Ukraina som påverkas, utan det kan vara företag som har verksamhet, viktiga kunder eller leverantörer i regionen, tex i Ryssland och Belarus eller som på annat sätt drabbas/eller gynnas av den förändring som nu sker i den makroekonomiska miljön p.g.a. kriget. Om kriget i Ukraina förändrar förutsättningarna i bolaget bör även upplysningarna rörande risker ses över.

Se ytterligare information avseende potentiella redovisningsmässiga effekter av kriget i Ukraina i vår artikel här.

Har ni några frågor eller funderingar kring utformningen av er delårsrapport, tveka inte att höra av er till oss.

 

Registrera dig för att få senaste nytt från BDO

Please fill out the following form to access the download.