Riksdagen antar höstens budgetproposition för 2024

Riksdagen antar höstens budgetproposition för 2024

Idag har Riksdagen antagit regeringens budgetproposition för 2024. Åtgärderna ska ta Sverige genom den pågående lågkonjunkturen, bekämpa inflationen, stötta hushåll och välfärd. Den inkluderar skattelättnader, stöd för företag, och satsningar för att stimulera näringsliv och sysselsättning. BDO:s experter guidar dig igenom besluten och hur de påverkar företagen.

Lyssna till BDO:s skatteexperter Annika Luik och Per-Arvid Gustafsson om höstbudgeten 2024.
 


 

Företagssatsningar för ökad tillväxt

På företagssidan inkluderar budgeten strukturreformer för ökad tillväxt, vilket syftar till att underlätta för företag genom att minska byråkrati och administration samt korta handläggningstider hos myndigheter. Åtgärderna har särskild inriktning på skatter för både företagare och fysiska personer.

ROT- och RUT-arbeten

För att stödja byggsektorn, som drabbats hårt av det ekonomiska läget, höjs taket för ROT- och RUT-avdrag. ROT-avdraget höjs från 50 000 kr till 75 000 kr under 2024, med separata tak för ROT och RUT. Förändringen träder i kraft den 1 juli 2024.

Attrahera och behålla nyckelkompetens

Skattelättnader genomförs för utländska experter, forskare och nyckelpersoner, vilket förlängs från fem till sju år för att stärka Sveriges internationella konkurrenskraft.

Översyn av FoU-avdraget

Budgeten inkluderar också en översyn av FoU-avdraget för att möjliggöra fullt utnyttjande av avdraget, vilket träder i kraft från och med den 1 januari 2024.

Åtgärder för arbetsgivaravgifter och ungdomsarbete

Regeringen slopar nedsättningen av arbetsgivaravgifter för ungdomar mellan 15 och 18 år från den 1 januari 2024, med avsikt att fokusera på andra åtgärder som bedöms som mer angelägna.

Tilläggsskatt för företag i stora koncerner

Ett förslag om tilläggsskatt n för företag i stora koncerner för att följa rådets direktiv (EU) 2022/2523 om att säkerställa en global minimiskattenivå för multinationella koncerner aviserades i budgetpropositionen. Förslaget har lämnats till riksdagen.  

Moms för små företag

För att underlätta för små företag har en höjning av omsättningsgränsen för mervärdesskatt från 80 000 kronor till 120 000 kronor aviserats Det förväntas förenkla för  de företag som väljer att tillämpa undantaget. Höjningen ska träda i kraft den 1 januari 2025.

Sänkt skatt på bränslen

Budgeten inkluderar sänkningar av skatten på bensin och diesel för att mildra påverkan av ökade bränslepriser mellan 2024 och 2025.

Skattesänkningar för arbetsinkomster och pensionärer

För att stödja låg- och medelinkomsttagare samt pensionärer inkluderas skattesänkningar och förstärkt jobbskatteavdrag.

Pausad uppräkning av skiktgränsen

Uppräkningen av skiktgränsen för statlig inkomstskatt tpausas under 2024, vilket innebär att gränsen ligger kvar på 598 500 kronor.

Kompensation för vissa åldersgrupper

För att kompensera för tidigare höjningar av åldersgränserna får personer födda mellan 1957 och 1959 en kompensation genom förhöjt grundavdrag från den 1 juli 2024.

Andra åtgärder

Andra åtgärder inkluderar höjd jämförelseränta, avskaffande av plastpåseskatten från den 1 november 2024, och förändringar i skatter på snus, cigaretter och spel från 2024 och 2025.

Tilläggsdirektiv för 3:12-reglerna

Inför avlämnandet av budgeten beslutade regeringen om ett tilläggsdirektiv till utredningen av 3:12-reglerna. Direktivet ger 3:12-kommittén i uppdrag att utredningen även ska omfatta en översyn av reglerna om så kallade kvalificerade personaloptioner. Regeringen vill undersöka hur reglerna kan bli mer effektiva och på så sätt underlätta för företag att attrahera nyckelkompetens. Vi välkomnar denna utredning och ser fram emot vad den kommer att leda till.

BDO:s kommentarer

Budgeten uppfattas som relativt neutral med inriktning på att stödja företag och låg- och medelinkomsttagare under den pågående lågkonjunkturen. Kritik har riktats mot vissa åtgärder, och det återstår att se hur de faktiskt påverkar ekonomin och näringslivet.

I dessa utmanande tider, där många företag kämpar för att hålla huvudet över vattenytan, strävar vi efter att vara en kraftfull partner för er framgång. Vi är medvetna om de påfrestningar som näringslivet står inför och är här för att stödja verksamheter med en tydlig ambition att underlätta och göra det enklare att driva företag.

Om ni vill utforska hur budgeten kan påverka er verksamhet eller om ni har frågor och funderingar kring åtgärderna i höstbudgeten, är ni varmt välkomna att ta kontakt med oss.