Redovisning i tider av osäkerhet: årets bokslut och framtidsutsikter


Året 2023 går mot sitt slut och företag står inför det årliga bokslutsarbetet i en osäker makroekonomisk miljö. Här ger vi en översikt över de centrala områdena som företag bör ha i åtanke vid årets bokslut.

Inflation och stigande räntor präglar året, vilket kräver företagets uppmärksamhet på viktiga aspekter i bokslutsarbetet och vid upprättande av årsredovisningen. Värdering av tillgångar, nedskrivningsprövningar och hanteringen av finansiella risker blir centrala i rapporterandet. Fokusområden för svensk redovisningstillsyn och ESMA inkluderar makroekonomiska effekter och klimatrelaterade risker.

Värdering av tillgångar och skulder

I ljuset av det osäkra läget är det nödvändigt för företag att göra uppdaterade bedömningar och värderingar av tillgångar och skulder. Nedskrivningsprövningar av anläggningstillgångar, värdering av tillgångar till verkligt värde (såsom exempelvis förvaltningsfastigheter), kreditriskreserveringar av finansiella tillgångar och andra områden såsom ex varulagervärdering blir ett år som detta en väldigt viktig uppgift  för att få till ett korrekt bokslut och kan leda till betydande effekter på de rapporterade siffrorna.

Förändringar i redovisningsregelverk

Förutom ekonomiska faktorer är förändringar i redovisningsregelverken viktiga att beakta. Under 2023 har det inte skett stora förändringar.. Ändringar i ÅRL och BFL gäller för bostadsrättsföreningar och innehåller ökade upplysningskrav. Bokföringsnämndens nyligen publicerade allmänna råd för bostadsrättsföreningar (BFNAR 2023:1 om kompletterande upplysningar m.m. i bostadsrättsföreningars årsredovisning) ska också tillämpas i årsredovisningar som upprättas för räkenskapsår som inleds 1 januari 2023 eller senare.

Företag som redovisar enligt IFRS ska tillämpas, en ny standard, IFRS 17 för försäkringsavtal, som trädde i kraft 2023. Ändringar i IFRS-standarder avseende upplysningar om redovisningsprinciper, uppskattningar och bedömningar samt uppskjutna skatter påverkar också företagens rapportering.

ESMA och svensk redovisningstillsyns fokusområden

ESMA och svensk redovisningstillsyns fokusområden för 2023 inkluderar det makroekonomiska läget, klimat- och miljöfrågor samt presentationen av alternativa nyckeltal. Företag bör särskilt beakta hanteringen av klimatrisker i både finansiella och icke-finansiella rapporter.

Slutligen kommer ytterligare rapporteringskrav att innebära en hel del arbete  i form av exempelvis ESEF-rapportering, inklusive block-taggning,för noterade bolag på reglerad marknad och rapportering om betalningstider för större företag . Årets bokslut kan därför bli komplext där företag måste navigera genom ekonomisk osäkerhet och de senaste regeländringarna för att säkerställa tydlig och transparent rapportering.

Vissa ändringar påverkar redovisningen redan 21 januari 2024

  • För bolag som tillämpar IFRS träder en del ändringar i kraft från 1 januari. IAS 1 och IAS 7 har uppdaterats med tydligare klassificering av skulder och ökade upplysningskrav för leverantörsfinansiering. IFRS 16 har ändrats gällande sale-and-leaseback transaktioner från 2024.
  • Förändringarna i K2 och K3 förväntas träda i kraft för räkenskapsår som inleds närmast efter 31 december 2024.

I januari publicerar vi som vanligt vår omfattande publikation ”Att tänka på i bokslutstider” där vi går igenom samtliga delar i detalj. Vill du ha vägledning i frågor som rör området? Tveka inte att kontakta våra redovisningsspecialister för rådgivning.