Redovisning av elstöd till företag – IFRS, K3 & K2.

För att mildra effekterna av höga elpriser har Regeringen i början av maj 2023 beslutat om stöd till företag. Ansökan om elstöd sker elektroniskt via Skatteverkets hemsida under perioden den 30 maj 2023 till den 25 september 2023 och beviljat stöd betalas ut till företagets skattekonto.

Stödet lämnas som bidrag för 2023 men baseras på företagets elförbrukning under perioden 1 oktober 2021 till 30 september 2022.

Företag som är i intressegemenskap (t ex en koncern) måste söka om elstöd gemensamt. Detta innebär att om ett företag i en koncern ensamt har sökt och beviljats stöd, så kan inte de andra företagen i koncernen få elstöd. Därför är det viktigt att företagen ansöker vid samma tillfälle.
 

Förutsättningar för stödet – vad gäller?

Ett företag som är en elslutskund har, efter ansökan, rätt till elstöd om följande grundläggande förutsättningar är uppfyllda;

 1. företaget hade rätt att ta ut el i en uttagspunkt enligt ett avtal med ett nätföretag den 17 november 2022,
 2. uttagspunkten finns i något av de två sydligaste elområdena (elområdena 3 och 4),
 3. el togs ut för förbrukning i uttagspunkten någon gång under oktober 2021–september 2022 (referensperioden), och
 4. uttaget av el inte berättigar till elstöd enligt förordningen (2022:1872) om elstöd till konsumenter för oktober 2021-september 2022.

Utöver ovanstående förutsättningar, finns det villkor som måste vara uppfyllda när ansökan prövas, som till exempel får det sökande företaget:

 • Inte ha brister i redovisning eller betalning av skatter och avgifter i sådan utsträckning som inte är obetydligt,
 • Inte under de två senaste åren ha missbrukat ett godkännande för F-skatt,
 • Inte ha föreläggande att lämna inkomstdeklaration,
 • Inte vara i likvidation eller försatt i konkurs,
 • Inte ha näringsförbud,
 • Inte ha skatte- och avgiftsskulder eller andra skulder i andra allmänna mål som vid beslutstillfället lämnats till Kronofogdemyndigheten för indrivning
 • Inte omfattas av sanktioner

Elstödet lämnas inte till ett företag som hade ett elavtal med fast pris som började gälla före den 24 februari 2022 och som fortfarande gällde med samma fasta pris den 24 februari 2023, om avtalet gäller hela företagets elförbrukning. Vidare får elstödet inte lämnas till statliga myndigheter eller till sådana kreditinstitut och värdepappersbolag som avses i 1 kap1§ lagen (2015:1016) om resolution.

Särskilda regler även finns bland annat för företag inom primärproduktion av jordbruksprodukter eller fiskeri- och vattenbruk samt företag som vars verksamhet har upphört efter den 17 november.
 

Tidpunkt för redovisning

Elstödet uppfyller definitionen av ett offentligt bidrag. Enligt K2 och K3 redovisas stödet som intäkt när villkoren för bidraget vara uppfyllda. Eftersom några av villkoren för elstödet ska vara uppfyllda i samband med att Skatteverket prövar ansökan, innebär detta i praktiken att företag som tillämpar K2 och K3 kan redovisa elstödet först när beslut om stöd erhållits från Skatteverket. Elstödet redovisas som en övrig rörelseintäkt. Det innebär exempelvis att företag vars räkenskapsår avslutas den 30 juni 2023, redovisar elstödet under det räkenskapsåret om Skatteverket senast på balansdagen har fattat beslut om stöd. Eftersom elstödet inte är förknippat med några framtida prestationer från företagets sida, redovisas hela stödet som intäkt när Skatteverket fattat sitt beslut, dvs stödet periodiseras inte. 

För företag som redovisar i enlighet med IFRS kan redovisningen av elstödet eventuellt komma att ske vid en tidigare tidpunkt än vid tillämning av K2 och K3. Enligt IFRS och RFR 2 ska statligt bidrag redovisas i balansräkningen och resultaträkningen när det föreligger rimlig säkerhet att (a) företaget kommer att uppfylla de villkor som är förknippade med bidragen, och (b) bidragen kommer att erhållas. Detta innebär att företag som upprättar delårsrapporter enligt IAS 34, och som ännu inte erhållit beslut, inför upprättande av Q2- och Q3-rapporter behöver bedöma om kriterierna för att redovisa elstöden är uppfyllda eller inte. Statliga stöd som erhålls för att täcka kostnader, ska redovisas i resultatet i den period som de kostnader som bidragen är avsedda att kompensera för. Vid tillämpning av IFRS eller RFR 2 redovisas bidraget antingen som Övriga rörelseintäkter alternativt som en kostnadsminskning i resultaträkningen.
 

Upplysningar

Om intäkterna bedöms vara exceptionella i fråga om storlek eller förekomst ska företaget även lämna upplysning om storlek och art i årsredovisningen.

Detsamma gäller om beslut fattas efter balansdagen men innan den finansiella rapporten upprättas och stödet bedöms vara av väsentlig karaktär för företaget. Upplysning om väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut ska lämnas i not om de inte kommer till uttryck i balans- eller resultaträkningen. Upplysningen ska omfatta arten och den ekonomiska effekten av händelsen.

För elintensiva företag finns ett särskilt stöd som inte behandlas i denna artikel. 
 


Mer detaljerad information om elstödet finns på Skatteverkets hemsida samt i förordningen.

Länk
Länk

 

Registrera dig för att få senaste nytt från BDO

Please fill out the following form to access the download.