Rättelser av deklarationen på eget initiativ – Nytt ställningstagande från Skatteverket

Försiktighet behöver iakttas när kompletteringar av deklarationen lämnas in till Skatteverket i syfte att rätta felaktigheter. Rättelse på eget initiativ som inte uppfyller kraven riskerar att bli kostsam för företaget.

Det är inte sällan det upptäcks att en uppgift som lämnats till ledning för egen beskattning exempelvis i deklarationen är felaktig i något avseende. Det brukar gå att komplettera deklarationen i efterhand med skrivelser, handlingar etc. där den skattskyldige redogör för felaktigheten. En sådan skrivelse behöver dock uppfylla vissa kriterier för att kunna godtas som rättelse.  Därför är det viktigt att rättelser avseende felaktigheter i deklarationen görs med hjälp av experter på området för att minimera risken för skattetillägg.

Skatteverket har den 20 december 2021 publicerat ställningstagandet ”Skattetillägg när en uppgiftsskyldig gör en komplettering efter att en oriktig uppgift har lämnats” (Dnr: 8-1267917).

I ställningstagandet redogör Skatteverket för i vilka fall en komplettering som lämnas in till Skatteverket efter deklarationens inlämnande ska bedömas som en rättelse på eget initiativ och därmed utesluta skattetillägg. 

Skattetillägg ska tas ut av den som på något annat sätt än muntligen under förfarandet har lämnat en oriktig uppgift till ledning för egen beskattning enligt 49 kap. 4 § skatteförfarandelagen (2011:1244), SFL. Som huvudregel får dock skattetillägg inte tas ut om den uppgiftsskyldige på eget initiativ rättat den oriktiga uppgiften (49 kap. 10 § första stycket 2 SFL).

Skatteverket anser inte att det är någon skillnad på kompletteringar som görs före det att ett beskattningsbeslut har hunnit fattas eller sådana som görs efter att ett beskattningsbeslut har fattats. Således anser Skatteverket att bedömning av om en felaktighet har rättats på eget initiativ ska göras på samma sätt såväl före som efter beskattningsbeslutet.   

Enligt Skatteverket måste en komplettering vara tydlig vad gäller den beskattningsfråga och de uppgifter som rättelsen avser för att kunna ses som en rättelse av en oriktig uppgift dvs. rättelse på eget initiativ. Skatteverket ska med ledning av uppgifterna i kompletteringen kunna identifiera beskattningsfrågan och bedöma om och på vilket sätt beskattningen ska ändras.

Kompletteringar som inte innehåller någon uttrycklig eller underförstådd viljeyttring eller där den uppgiftsskyldige uttryckligen meddelar som sin uppfattning att beskattningen inte ska ändras blir enligt Skatteverket inte en rättelse som utesluter skattetillägg. Endast en redogörelse för exempelvis flera sammanhängande transaktioner kan därför enligt Skatteverket inte ses som en rättelse.

Skatteverkets ställningstagande medför ett stort ansvar för uppgiftslämnaren att framföra en komplettering på ett korrekt sätt för att uppgiften ska ses som en rättelse och på så sätt undvika ett skattetillägg.

Behöver du hjälp med en rättelse på eget initiativ, kontakta oss!

Registrera dig för att få senaste nytt från BDO

Please fill out the following form to access the download.