Rapportering av betalningstider till Bolagsverket

Har ni fler än 249 anställda? I så fall omfattas ni av de nya reglerna kring rapportering av betalningstider.

Lag om rapportering av betalningstider gäller för företag som har mer än 249 anställda under de senaste två senast räkenskapsåren. Den innebär att företaget ska rapportera uppgifter om betalningstider vid köp av varor och tjänster från företag med färre än 250 anställda. Syftet med rapportering är att bryta utvecklingen mot allt längre betalningstider i näringslivet och skapa goda förutsättningar för mindre företag att utvecklas och växa.

Rapportperioden är 1 juli till och med 30 juni följande kalenderår. Rapporteringen sker digitalt till Bolagsverket senast den 30 september varje år.

Uppgifterna ska avse de fakturor som företaget har betalat under den senaste rapporteringsperioden. De uppgifter som ska lämnas är:

  1. den genomsnittliga avtalade betalningstiden
  2. den genomsnittlig faktiska betalningstiden
  3. den andel fakturor som har betalats efter utgången av avtalad betalningstid

Uppgifterna lämnas uppdelat på nedanstående storlekskategorier av leverantörer

  • företag som har 0-9 anställda
  • företag som har 10-49 anställda och
  • företag som har 50-249 anställda

Rapporteringsskyldigheten omfattar inte uppgifter som avser köp från ett företag inom den egna koncernen. Däremot omfattas betalningar som sker enligt avtal om omvänd factoring.

Den nya lagen började gälla den 1 mars 2022. Det börjar snart bli aktuellt att rapportera betalningstider för den första rapportperioden: 1 juli 2022 till och med 30 juni 2023. Företag som inte fullföljer sitt rapporteringsåtagande riskerar att vite utgår.

Håll dig ajour och kontakta oss gärna om du har några frågor.

Registrera dig för att få senaste nytt från BDO

Please fill out the following form to access the download.