Presentera din årsredovisning på ett nytt sätt

Kan det vara dags för ett omtag av din årsredovisning och se över dina redovisningsprinciper? En välskriven och genomarbetad årsredovisning stärker varumärket och bygger förtroende gentemot investerare, kreditgivare, kunder och andra intressenter.  

Många årsredovisningar är dokument som rullas från år till år. När den årliga uppdateringen görs är det lätt att fokus hamnar på att uppdatera siffror och annan information som är aktuell för året. Kanske också att det tillkommer någon ny not då och då. Men när såg du senast över redovisningsprinciper och värderingsavsnitten i din årsredovisning?  Och har du tänkt på att redovisningsprinciperna inte behöver utgöras av den här långa och rätt intetsägande standardtexten som ligger placerad i ett sammanhängande avsnitt i årsredovisningen? Även International Accounting Standards Board (IASB) uppmuntrar nu företag att se över sina IFRS-principbeskrivningar och presentera dem på ett ändamålsenligt sätt.

Ändring i IAS 1, Utformning av finansiella rapporter

Som en del av det ”disclosure project” som IASB driver publicerade de i februari en ändring i IAS 1, Utformning av finansiella rapporter. Ändringen innebär att endast väsentliga (”material”) redovisningsprinciper ska anges. Tidigare har begreppet betydande (”significant”) använts. Man har även förtydligat innebörden av väsentliga redovisningsprinciper och ger ett antal exempel på vad som kan utgöra väsentlig principer.  För att ge mer vägledning har IASB även uppdaterat ett tillhörande ”Practice statement”  (IFRS Practice Statement 2 Making Materiality Judgements).

Vad är väsentliga principer?

Redovisningsprinciper anses vara väsentliga när de tillsammans med annan information som presenteras i årsredovisningen kan förväntas påverka beslut hos den som läser årsredovisningen. Som exempel på situationer när en redovisningsprincip är väsentlig anges:

  • Byte av redovisningsprincip som leder till väsentliga effekter
  • Företaget har valt en princip framför andra tillåtna alternativ
  • Redovisningsprincip saknas för en specifik transaktion och företaget har själv utformat principen enligt reglerna i IAS 8
  • Redovisningsprinciper relaterar till ett område där företaget behöver göra väsentliga bedömningar och uppskattningar för att tillämpa principen
  • Redovisningen av en transaktion eller andra händelser är komplex och en läsare skulle ha svårt att förstå redovisningen utan beskrivning av redovisningsprincipen.

I standarden poängteras också att redovisningsprinciperna bör vara företagsspecifika. Företasspecifik information är mer användbar än sådan information som endast upprepar eller sammanfattar den text som anges i IFRS-standarderna. Hur mycket information som ges är också en avvägning. Ett företag bör inte heller lämna för mycket information. I standarden anges att oväsentlig information inte får skymma väsentlig information.

Startskottet har gått….

I och med påtryckningen som nu sker från tillsynsmyndigheter och regulatoriskt håll så är det hög tid att ta tag i sin årsredovisning. Oavsett om ni upprättar er årsredovisning enligt IFRS eller K3, så inger en välskriven och genomarbetad årsredovisning förtroende gentemot investerare, kreditgivare, kunder och andra intressenter. Finns ert företag på en börslista betyder de finansiella rapporterna också mycket för företagets varumärke. Det är förstås ett absolut måste att all information blir rätt och riktig men det är också viktigt att ha en välstrukturerad, läsvänlig och modern årsredovisning. En sådan årsredovisning skalar bort oväsentlig standardinformation, anpassar malltexter till det specifika företaget och kan även innebära att man strukturerar om i sin årsredovisning. En tydlig trend just nu är att många företag väljer att presentera redovisnings- och värderingsprinciper tillsammans med annan notinformation för den relevanta posten.

Vi på BDO har lång erfarenhet av att läsa och upprätta årsredovisningar för såväl noterade, stora och lite mindre bolag och vi har också koll på vilka regler som måste tillämpas. Så tveka inte att höra av dig till oss om du vill ha hjälp med utformning av din årsredovisning eller annan finansiell rapportering.

Registrera dig för att få senaste nytt från BDO

Please fill out the following form to access the download.