Nya upplysningskrav i IFRS för Leverantörsfinansiering (Supply Chain Financing)

IASB publicerade den 25 maj 2023 en ändring till IAS 7 Rapport över kassaflöden och IFRS 7 Finansiella Instrument: Upplysningar. Ändringen innebär utökade upplysningskrav för de företag som använder leverantörsfinansiering även kallad omvänd factoring.


Vad är syftet med upplysningarna?

Finansieringsupplägg och dess effekt på företagets skulder, kassaflöden och likviditetsriskexponering ska bli mer synliga och transparanta för en läsare av företaget finansiella rapporter.


Vad är leverantörsfinansiering (omvänd factoring)?

Leverantörsfinansiering, även kallat omvänd factoring, är ett finansieringsupplägg där en finansiär, vanligen en bank eller annat kreditinstitut, betalar ett företags leverantörsfakturor enligt överenskomna betalningsvillkor på fakturan. Företaget betalar sedan finansiären vid ett senare datum. På så sätt erhåller företaget en förlängd betalningsperiod för sina leverantörsfakturor.


Källa: IFRS Foundation, Investor Perspecitves, November 2021


Vilka upplysningar ska presenteras i årsredovisningen?

De upplysningar som tillkommer i årsredovisningen omfattar bland annat:

  • Beskrivning av finansieringsuppläggen och dess villkor
  • Beloppet för de skulder som ingår i arrangemangen, med separat uppgift om:
    - Belopp för vilka leverantörerna fått betalt från finansiärerna
  • Var i balansräkningen skulderna redovisas
  • Intervall av förfallodatum för betalning
  • Information om likviditetsrisk


När börjar ändringarna att gälla?

Ändringen gäller för räkenskapsår som påbörjas 1 januari 2024 eller senare.  För företag som har kalenderår som räkenskapsår ska upplysningarna lämnas första gången i årsredovisningen 2024. Tidigare tillämpning är tillåten. Ingen information behöver lämnas i delårsrapporterna under första årets ändringen tillämpas.


Använder ni omvänd factoring i ert företag och har frågor kring hur detta ska hanteras redovisningsmässigt och hur upplysningar om detta bäst kan presenteras? Ta gärna kontakt med oss så kan vi hjälpas åt att reda ut detta!

Registrera dig för att få senaste nytt från BDO

Please fill out the following form to access the download.