Nya förutsättningar för att bekämpa ekonomisk brottslighet

Svenska Bankföreningen har lämnat in en framställan till regeringen med förslag om att regeringen reglerar redovisningskonsulternas verksamhet i syfte att förstärka tillförlitlighet, kvalitet och status inom redovisningen.  I framställan föreslår Svenska Bankföreningen nya förutsättningar för att förhindra att företag används för ekonomisk brottslighet. 

Redovisningskonsulten fyller en viktig samhällsfunktion och föreslås ta en mer aktiv roll i brottsbekämpningen. Sammanfattningsvis innehåller förslaget följande: 

  1.  Redovisningskonsulter ska vara föremål för obligatorisk auktorisering. 
  2.  Redovisningskonsult ska bli en skyddad yrkestitel och ett centralt register ska föras. 
  3.  Redovisningskonsulter ska vara föremål för tillsyn. 
  4.  Redovisningskonsulter ska vara anmälningsskyldiga för ekonomisk brottslighet.
När ett företag används som brottsverktyg är ofta redovisningskonsulten kanske den utomstående person som har störst insyn i vad som sker i företaget och vilka personer som i själva verket ligger bakom verksamheten. Därför föreslår Svenska Bankföreningen i sin framställan att vissa yrkesmässiga krav ska ställas på redovisningskonsulter för att motverka ekobrott.  Långvariga problem med oseriösa aktörer kräver kraftfulla åtgärder och vi ser positivt på att våra redovisningskonsulter än mer kan gagna brottsbekämpningen, näringslivet och samhället i stort.