Ny dom från HFD öppnar upp för avdragsrätt för aktiva holdingbolag som avyttrar aktier

Ny dom från HFD öppnar upp för avdragsrätt för aktiva holdingbolag som avyttrar aktier

Bakgrunden till domen

Av domen framgår att holdingbolaget bedrev ekonomisk verksamhet genom att tillhandahålla managementtjänster mot ersättning till sina svenska dotterbolag. Bolaget genomförde en omorganisation och i samband med detta avyttrades ett av dotterbolagen. Bolaget begärde avdrag för ingående moms på konsultkostnader som uppkommit i samband med avyttringen som en kostnad i bolagets samlade ekonomiska verksamhet vilket nekades av Skatteverket med motiveringen att kostnaderna fick anses ha ett direkt samband med försäljning av aktier vilket är undantagen från moms. Således förelåg ingen rätt till avdrag.

 

HFD:s bedömning

HFD konstaterar inledningsvis att det följer av praxis att om kostnaderna anses direkt hänförliga till avyttringen av aktierna föreligger ingen avdragsrätt. En förutsättning för avdragsrätt är därför att kostnaderna i stället kan anses direkt hänförliga till den samlade ekonomiska verksamheten som bolaget bedriver. Vid bedömningen om så är fallet måste det avgöras om kostnaderna ingår i priset på de utgående beskattningsbara transaktionerna snarare än i priset på aktierna (p. 16).

HFD konstaterade vidare att det saknas stöd i EU-domstolens praxis att såsom Skatteverket förespråkar göra skillnad på avdragsrätt beroende på vilken typ av ekonomisk verksamhet en beskattningsbar person bedriver. Att bolagets verksamhet enbart består i att tillhandahålla skattepliktiga tjänster till sina dotterbolag utesluter inte att avdragsrätt för konsultkostnaderna kan föreligga förutsatt att kostnaderna utgör allmänna omkostnader i den ekonomiska verksamheten (p. 20).

HFD ansåg att det är ostridigt att konsultkostnaderna inte har kunnat övervältrats på köparna av aktierna. Kostnaderna ska därför antas ha ingått i priset på de tjänster som bolaget tillhandahållit sina dotterbolag.

 

Våra experter kommenterar

Skatteverket har tidigare varit extremt restriktiva i sin tolkning om aktiva holdingbolags rätt till avdrag för ingående moms kopplade till kostnader för avyttring av aktier. Mot denna bakgrund välkomnas HFD:s dom, som får anses vara mer i linje med EU-domstolens praxis på området. Domen öppnar också upp möjligheter för aktiva holdingbolag som tidigare nekats avdragsrätt att begära omprövning av besluten med möjlighet att gå tillbaka 6 år, alternativt för bolag som inte gjort avdrag för sådana kostnader att se över möjligheten att begära avdrag nu.

Din skattefråga är unik och därför är den skatterådgivning du får från oss också unik.  Tveka inte att höra av dig till oss om du vill ha hjälp eller har frågor.