Moms och utbildningar i utlandet

Moms och utbildningar i utlandet

EU-domstolen har nyligen meddelat dom i mål C-647/17, Srf konsulterna, om vissa kurser ska beläggas med moms i det land där evenemanget ägt rum. Om ett svenskt utbildningsföretag håller en kurs i Italien ska då det svenska utbildningsföretaget debitera italiensk eller svensk moms?

Bakgrund och Skatteverkets uppfattning för tid innan domen

Huvudregeln är att svenska bolag ska fakturera andra svenska bolag med svensk moms och att omvänd skattskyldighet ska tillämpas när svenska bolag säljer tjänster till utländska bolag. Med stöd av Skatteverkets nuvarande tolkning har kursavgifterna fakturerats med svensk moms trots att kursen har ägt rum utomlands.

I ett ställningstagande från 2016 anser Skatteverket att bestämmelsen om tillträde till evenemang ska tolkas restriktivt och att den främst omfattar de situationer när det är svårt för säljaren att bedöma om köparen är en beskattningsbar person eller en privatperson. Skatteverket menade att huvudregeln om omvänd beskattning i så stor utsträckning som möjligt ska tillämpas när köparen är en beskattningsbar person.

EU-domstolens avgörande

Frågan till EU-domstolen ställdes av Högsta förvaltningsdomstolen och gällde en femdagarskurs som tillhandahålls svenska beskattningsbara personer i en annan medlemsstat. Betalning och registrering gjordes i förväg.

EU-domstolen anför att huvudregeln får ge vika för de särskilda reglerna. EU-domstolen ansåg att regeln om tillträde till evenemang inte ska tolkas restriktivt så som Skatteverket menade och att kurserna är ett sådant pedagogiskt evenemang som ska beskattas i det land där evenemanget äger rum. Domstolen påpekade också att den omständigheten att de aktuella kurserna förutsätter att registrering och betalning sker i förväg är en omständighet som saknar betydelse för denna bedömning.

BDO:s kommentar

Enligt vår bedömning är det numera klarlagt av EU-domstolen att företag som arrangerar kurser och konferenser i andra EU-länder kommer att behöva fakturera med lokal moms vilket kan innebära att de behöver registrera sig för moms i aktuellt land.

Domen medför också att vid arrangemang i länder utanför EU så ska inte svensk moms debiteras. Om lokal moms ska debiteras eller ej får aktuellt lands momsbestämmelser avgöra.
Vidare så kan svenska arrangörer inte längre fakturera utländska deltagare (både från EU-land och från land utanför EU) med omvänd skattskyldighet när evenemanget äger rum i Sverige. Svenska arrangörer ska debitera med svensk moms och deltagarna kommer därefter att behöva ansöka om återbetalning av den svenska momsen.

Nästa steg är Högsta förvaltningsdomstolens avgörande i det nationella ärendet. Detta väntas inom kort. Enligt vår bedömning är det mycket sannolikt att avgörandet kommer att leda till en ny bedömning hos Skatteverket. Det kan också bli en förändrad syn på tillämpningen av vinstmarginalbeskattning inom verksamhetsområdet MICE (meetings, incentives, conferences and events).

Om ni har frågor kring domen och hur den kan påverka just er verksamhet är ni välkomna att kontakta oss.

Ovanstående fakta ges i informationssyfte och är inte att betrakta som juridisk rådgivning. Informationen kan inte åberopas för att täcka specifika situationer och BDO ansvarar inte för de åtgärder som vidtas eller inte vidtas baserad endast på informationen lämnad ovan. För att få professionell rådgivning avseende särskilda omständigheter och specifika situationer, vänligen kontakta någon av BDO:s skatterådgivare.