Lagförslag om en svensk exitskatt ska presenteras för regeringen senast den 15 februari 2024

Regeringen gör en ny ansats för att införa den länge väntade så kallade exitskatten, eller som det uttrycks i kommittédirektiven (Dir. 2022:45) till utredningen: ”En effektiv beskattning när fysiska personer med orealiserade kapitalvinster som upparbetats i Sverige flyttar ut”.

Regeringen beslöt den 25 maj 2022 att tillsätta en statlig utredning i syfte att framställa ett förslag till ny lagstiftning att ersätta de nuvarande bestämmelserna i 3 kap. 19 § inkomstskattelagen, den sk tioårsregeln. Denna nuvarande bestämmelse innebär att Sverige har beskattningsrätt för vissa kapitalvinster som uppkommer under en period om tio år efter det att en privatperson har upphört att vara bosatt eller vistats stadigvarande i Sverige (utsträckt beskattningsrätt). De tillgångar som Sverige har rätt att beskatta enligt denna tioårsregel är kapitalvinster vid försäljning av svenska aktier, och även kapitalvinster vid försäljning av utländska aktier, om förvärvat av privatpersoner i fråga om denna fortfarande är obegränsad skattskyldig i Sverige.

Regeringen anser att tioårsregeln (som infördes 1983) inte längre tillgodoser svenska beskattningsintressen tillräckligt effektivt.

Ett skäl för detta är att många av Sveriges 85 skatteavtal med andra länder begränsar Sveriges möjlighet att tillämpa tioårsregeln. De flesta andra länder, och OECD, har som princip att endast det land där den skattskyldige är bosatt enligt ett skatteavtal (hemviststaten) skall ha rätt att beskatta en uppkommen kapitalvinst, inte den före detta hemviststaten.

I många fall så är därför den nuvarande tioårsregeln lindrad av bestämmelser i skatteavtal som sätter ned perioden med efterföljande svensk utsträckt beskattning för utlandsbosatta personer från tio år till en kortare tid, ofta till fem år.

Exempelvis så är skatteavtalen med Holland, Luxemburg, Schweiz, och Belgien samtliga förhandlade med fem års svensk utsträckt beskattning på kapitalvinster på värdepapper. I skatteavtalet med Storbritannien är tidsperioden sju år, och i avtalen med Danmark och USA är perioden hela tio år. I en del skatteavtal så är den avtalade tiden för svensk utsträckt beskattning även kortare än fem år.

Regeringen anger i kommittédirektiven att skatteavtalens innehåll medför ett oönskat skattebortfall, ett urholkande av skattebasen och i förlängningen ett hot mot legitimiteten i det svenska skattesystemet. Regeringen vill därför helt reformera beskattningen av privatpersoners upparbetade (men inte realiserade) kapitalvinster vid utflyttning från Sverige.

Regeringen konstaterar att flera andra länder istället för utsträckt beskattning använder bestämmelser som exitskatt när privatpersoner flyttar till ett annat land. Regeringen nämner bland annat Danmark, Norge, Spanien Frankrike och Tyskland som exempel.

Konsekvenser av att Regeringen önskar reformera tioårsregeln

Nuvarande regelsystem om beskattning av privatpersoner har varit ikraft i nästan 40 år. Att ersätta detta med ett en form av exitbeskattning kan få mycket stora skattekonsekvenser för personer som avser att bosätta sig utomlands efter det att de nya bestämmelserna blir verklighet.

Kännetecknande för en exitskatt är normalt att den inte är en ny skatt i sig, utan att den är en utlösningsmekanism, som utlöser beskattning enligt de ordinarie skattebestämmelser som gäller om en viss tillgång säljs.

Till exempel, om en aktiv entreprenör som äger ett fåmansbolag med kvalificerade aktier väljer att bosätta sig i ett annat land och då blir begränsat skattskyldig i Sverige, eller anses få skatterättslig hemvist i det nya landet på grund av det skatteavtal Sverige har med det andra landet – så utlöser en exitskatt normalt sett beskattning som om entreprenören sålt sina aktier för marknadspris vid tiden för bosättningen i det andra landet. Det är i ett sådant teoretiskt exempel de vanliga reglerna i inkomstskattelagen om beskattning av vinst vid försäljning av kvalificerade aktier som utlöses av ”exitbestämmelsen”.

Till skillnad från dagens regler så blir det alltså vid en utlandsbosättning ofta nödvändigt att privat skatta av hela marknadsvärdet på den verksamhet som entreprenören bedriver, oavsett om det är i ett svenskt eller utländskt bolag. Helt oavsett om bolaget ska avyttras eller inte.

Skatteverket publicerade under 2017 ett komplett lagförslag för införande av en exitskatt, att ersätta tioårsregeln. Efter att Regeringen då sänt förslaget på remiss och fått in omfattande kritik valde Magdalena Andersson, då finansminister, att inte gå vidare med förslaget på grund av problem med förslagets utformning – främst då det ansågs slå hårt mot generationsskiften.

Finansministern konstaterade dock (i en artikel i dagens Industri den 25 mars 2018) att såväl hon, som hennes moderata företrädare, ansåg det välkänt att tioårsregeln inte fyller sitt syfte eftersom det är möjligt att helt eller delvis undgå kapitalvinstbeskattning i samband med utlandsbosättning. Av denna anledning var hon i grunden positiv till en exitbeskattning, men valde att inte gå vidare med förslaget då, på grund av reella problem med dåvarande förslagets utformning.

Sammanfattningsvis kan vi utgå ifrån att privatpersoner som planerar för en utlandsbosättning och som har substantiella latenta kapitalvinster i värdepapper och entreprenörsbolag, med stor sannolikhet kommer att få ett ekonomiskt avsevärt bättre utfall om utlandsbosättningen sker före det att ett svenskt regelverk som bygger på en exitskatt införs och träder ikraft.

BDO Private Client Services lämnar kvalificerad skatterådgivning vid situationer som medför bosättning och skattskyldighet i flera länder samtidigt. BDO Private Client Services har seniora rådgivningsteam i flera länder utöver Sverige. I Europa finns rådgivningsteam till exempel i London, München, Wien, Zürich, Luxemburg, Eindhoven, Bryssel, Milano, Paris och Barcelona.

Utanför Europa har BDO Private Client Services rådgivningsteam i bland annat New York, San Francisco, Singapore och Hong Kong.

Registrera dig för att få senaste nytt från BDO

Vänligen fyll i följande formulär för att komma åt nedladdningen.