Kriget i Ukraina – effekter i årsredovisning och delårsrapport

Rysslands invasion av Ukraina och det efterföljande globala svaret på dessa militära aktioner kan ha betydande ekonomiska effekter på många företag. Såväl de företag med fysisk verksamhet i Ukraina, Ryssland och Vitryssland, som företag med indirekta intressen (t.ex. leverantörer, kunder, investerare och långivare) i konfliktområdet påverkas. De sanktioner som införs mot den ryska regeringen, ryska företag och ryska individer kan också leda till begränsade finansiella resurser och inskränkt handel, samt till stigande priser på viktiga varor och resurser såsom exempelvis olja, naturgas och andra petroleumprodukter.

 

I samband med att årsredovisningen för 2021-12-31 och delårsrapporten för 2022-03-31 upprättas behöver företag beakta om det finns händelser som påverkar redovisning och/eller upplysningar.

Vid upprättande av finansiella rapporter per 2021-12-31 är eventuell påverkan en händelse efter balansdagen. Upplysning ska då lämnas i not, men inga justeringar görs av redovisade belopp. Upplysningen ska beakta de effekter som företagsledningen bedömer att företaget är exponerat för. Det kan röra sig om

 • Påverkan av sanktioner
 • Försening av leveranser (tex med följd av vite för företaget)
 • Minskad försäljning till kunder i området
 • Effekter på företagets verksamhet i Ukraina, i Ryssland eller i andra berörda stater  

Om den bedömda effekten inte kan kvantifieras kan ett alternativ vara att upplysa om hur stora tillgångar eller hur stor del av omsättningen koncernen har i berörda områden.

För periodbokslut 2022-03-31 är kriget i Ukraina en händelse som ska beaktas. Om det finns effekter för företaget så ska dessa återspeglas i redovisningen. Många poster kan påverkas och ledningen behöver göra nya bedömningar och uppskattningar för dessa poster. Det kan exempelvis röra sig om:

 • Nedskrivning av materiella och immateriella tillgångar pga. förstörelse och/eller övergivande av egendom
 • Ökning av förväntade kreditförluster pga. Kunders och långivares oförmåga att betala
 • Begränsningar gällande finansiella resurser och likvida medel som spärras
 • Exceptionella intäkter eller kostnader kan uppstå
 • Reservering för förlustkontrakt
 • Omklassificering av långfristiga skulder till kortfristiga skulder pga. brutna lånevillkor (s.k. lånekovenanter)
 • Signifikanta svängningar i valutakurser kan leda till väsentliga effekter i resultatet och i eget kapital (omräkningseffekt)
 • Finansiella risker såsom likviditetsrisk, kreditrisk, ränterisk, valutarisk och prisrisk kan öka. Dessa effekter ska beskrivas

Utöver information som lämnas i noter i årsredovisning eller delårsrapport kommer även förvaltningsberättelsen samt beskrivning av företagets utveckling i delårsrapporten att påverkas när det gäller beskrivning av väsentliga händelser under och efter rapporteringsperioden, risker och osäkerhetsfaktorer samt framtidsutsikter.

 

Registrera dig för att få senaste nytt från BDO

Please fill out the following form to access the download.