Korttidspermittering innebär en risk för att kvalificerade personaloptioner tjänstebeskattas

Skatteverket anser inte att tid under korttidspermitteringen ska räknas som arbetstid. Detta
synsätt innebär en risk för optionsinnehavare att bli tjänstebeskattade när de utnyttjar sina
optioner för att teckna aktier.


För att reglerna om kvalificerade personaloptioner ska kunna tillämpas måste ett antal krav avseende företaget, personaloptionen och optionsinnehavaren vara uppfyllda. Bland annat ska optionsinnehavaren vara anställd under intjänandetiden och dennes arbetstid ska då uppgå till i genomsnitt minst 30 timmar per vecka.

Den globala covid-19-pandemin har medfört att vissa företag har fått tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter. I syfte att lindra effekterna av pandemin kan dessa företag ha avtalat om korttidspermittering avseende sina anställda. Korttidspermittering innebär att anställda går ner i arbetstid med bibehållen men minskad lön. Arbetsgivaren kan i sin tur få ekonomiskt stöd från staten för den lön som betalas ut under permitteringstiden.

Fråga har därför uppkommit hur arbetstiden ska beräknas för optionsinnehavare som med anledning av korttidspermitteringar har fått förkortade arbetstider.

Skatteverket har på en brevfråga svarat att arbetstiden enligt den berörda bestämmelsen ska definieras som avtalad arbetstid och att avtal om korttidspermittering medför att arbetstiden motsvarar den procentsats som man har avtalat att den anställda ska arbeta.

Enligt Skatteverkets brevsvar daterat den 12 juli 2021 (ärendenummer FL202100636626) ska den avtalade arbetstiden bedömas för hela intjänandetiden, vilket innebär att man under en del av perioden kan ha en avtalad arbetstid som understiger 30 timmar i veckan under förutsättning att den genomsnittliga arbetstiden blir minst 30 timmar per vecka under hela perioden.

Skatteverkets inställning innebär att korttidspermittering kan leda till att kravet om minsta arbetstid
på 30 timmar per vecka i genomsnitt under intjänandetiden inte uppfylls. Eftersom intjänandetiden endast är tre år från det att personaloptionen erhölls riskerar man att hamna i en situation där en lägre genomsnittsarbetstid inte går att läka med att öka antalet arbetstimmar efter korttidspermitteringen.

Om inte samtliga krav avseende de kvalificerade personaloptionerna uppfylls så ska beskattning ske enligt de generella reglerna vilka innebär att en förmånsberäkning ska göras vid aktieförvärvet och
att mellanskillnad mellan erlagt pris och marknadsvärde ska tjänstebeskattas.

BDO anser att arbetstidskravet bör ha en annan innebörd än den som Skatteverket framhåller. Av förarbetena till den berörda bestämmelsen kan utläsas att frånvaro till följd av sjukdom och tjänstledighet, som ersätts av företaget, också ska räknas som arbetstid. Det borde mot denna bakgrund finnas utrymme att argumentera för att tid under vilken en personaloptionsinnehavare har varit korttidspermitterad också ska räknas som arbetstid vid kontroll av om arbetstidskravet uppfylls.

Behöver du hjälp med tillämpning av reglerna om kvalificerade personaloptioner, kontakta oss!

Registrera dig för att få senaste nytt från BDO

Please fill out the following form to access the download.