Klassificering av långfristiga och kortfristiga skulder


IASB publicerade i oktober 2022 en ändring i ”IAS 1 – Utformning av finansiella rapporter” som anger vad som gäller vid klassificering av skulder som lång- eller kortfristiga när förlängning av en skuld är föremål för lånevillkor (covenants).

Sedan tidigare gäller att för att en skuld ska få klassificeras som långfristig krävs att det per balansdagen är minst 12 månader kvar av skuldens löptid, alternativt att en överenskommelse med långivaren om förlängning gjorts före bokslutsdagen. Denna klassificering ska inte påverkas av om företaget har för avsikt att förlänga eller inte, utan om rätt till förlängning föreligger per balansdagen så kan skulden klassificeras som långfristig. Om överenskommelse med banken skett efter balansdagen, men innan de finansiella rapporterna avges, ska skulden inte redovisas som långfristig.

En ny punkt har lagts till i IAS 1 som anger att om förlängning av en skuld är beroende av om det finns lånevillkor som ska vara uppfyllda på eller före bokslutsdagen, så måste dessa villkor vara uppfyllda per balansdagen för att en skuld ska få klassificeras som långfristig.

I det fall det finns lånevillkor som ska vara uppfyllda efter balansdagen så ska dessa inte påverka bedömningen av huruvida företaget har en rätt till förlängning av skulden per balansdagen. Däremot ska upplysning lämnas om ett företag klassificerat en skuld som långfristig när det finns lånevillkor som ska vara uppfyllda efter balansdagen för att förlängning ska få ske.

I ett tidigare utkast till ändringen var förslaget att även lånevillkor som enligt avtal med långivaren ska vara uppfyllda efter balansdagen ska vara uppfyllda per balansdagen för att lånet ska få redovisas som långfristigt. Detta krav är nu borttaget i den publicerade ändringen.

Dessa ändringar träder i kraft för rapporteringsperioder som börjar den 1 januari 2024 eller senare. Ändringen tillämpas då retroaktivt för samtliga rapporterade perioder. Tidigare tillämpning är tillåten.

Har du frågor om hur detta påverkar ert företag och er redovisning är du välkommen att kontakta oss.

Registrera dig för att få senaste nytt från BDO

Please fill out the following form to access the download.