Integrerad rapportering på frammarsch

Alla tecken pekar på att ett företags hållbarhetsinformation kommer att behöva redovisas i årsredovisningen. Under de närmsta åren kan vi förvänta oss nya lagkrav och uppdaterade rapporteringsramverk kring hur företag ska hållbarhetsredovisa. Trenden är tydlig och går mot en integrerad rapportering.

En integrerad rapportering innebär att all icke finansiell information, den så kallade hållbarhetsinformationen, ska bakas ihop med den finansiella informationen i den vanliga årsredovisningen.

EU har tydligt deklarerat att man inte kommer att skilja på icke-finansiell och finansiell information i framtida lagstiftning och rekommendationer. De pratar om att all information som anses vara väsentlig ur ett intressentperspektiv ska redovisas i årsredovisningen. Den här utvecklingen ser vi samtidigt från flera olika håll:

I april 2022 publicerade IFRS hållbarhetsorgan ISSB sina första två utkast till nya standarder, IFRS S1 och S2. Kortfattat innebär de följande:

  • S1 Generella krav; krav på materiell information om alla väsentliga hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter som är nödvändig för att bedöma ett företagets värde
  • S2 Klimatrelaterad information

IFRS Foundation visar tydligt att de anser att en integrerad rapportering av icke-finansiell och finansiell information är vägen framåt, då de har knutit många personer till sig i arbetet med sina hållbarhetsstandarder som kommer från Value Reporting Foundation, den organisation som tar fram ramverket för integrerad rapportering (IR). Samma organisation har även spelat en viktig roll i framtagningen av Corporate sustainability reporting directive (CSRD).

CSRD är ett nytt direktiv för hållbarhetsrapportering som EU tagit fram och som kommer att gälla från den 1 januari 2023, där den första rapporteringen kommer att ske under 2024. I samband med detta arbetas även europeiska standarder för hållbarhetsrapportering fram av organisationen EFRAG. Utkast på dessa standarder, ESRS, släpptes också i april 2022.

Gemensamt för ISSBs och EFRAGs standarder är att styrning, miljö och sociala aspekter tar allt större plats i rapporteringen. Fokus läggs på företagets möjligheter att skapa värde, styrning och mot att få hållbarhetsfrågorna integrerade i verksamheten, vilket är kärnan i all integrerad rapportering. All lagstiftning samt alla rapporteringsramverk går alltså mer och mer åt integrerad rapportering.

Vad innebär övergången till en integrerad rapportering?

Det finns många fördelar med integrerad rapportering. Det blir lättare att driva och följa upp hållbarhetsarbetet och att göra en välgrundad bedömning om företagets framtid för företagets intressenter. I den integrerade rapporten är kopplingen mellan finansiella och icke-finansiella resultat tydlig och det går att följa hur ett företags strategi, styrning och resultat kan leda till att skapa värde för aktieägare och andra intressenter på både kortare och längre sikt.

För oss som jobbar med redovisning, finansiering och revision innebär det nya informationskrav. Det är viktigt att vi följer med, utbildar och uppdaterar oss kontinuerligt. Bäst lyckas vi genom att bygga välfungerande team med kompetenser som kan hantera kraven genom hela kedjan, som börjar med insamling av den information som sedan ska redovisas och integreras i verksamheten för att företagen ska utvecklas i en långsiktigt hållbar riktning.

Registrera dig för att få senaste nytt från BDO

Please fill out the following form to access the download.