Intäktsredovisning av coronarelaterade stöd

Bokföringsnämnden (BFN) beslutade tidigare i år om lättnadsregler kring tidpunkten för intäktsredovisning av coronarelaterade stöd. 

Den 22 januari i år, beslutade BFN att det allmänna rådet (BFNAR 2020:1) om vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset skulle uppdateras. Bestämmelsen får tillämpas på årsbokslut, årsredovisning och koncernredovisning som avges från och med denna dag.

Vad innebär ändringen av redovisningstidpunkten för coronastöd?

Uppdateringen innebär att stöd till följd av coronapandemin får redovisas som intäkt det räkenskapsår som stödet gäller om vissa förutsättningar är uppfyllda.

Coronastöd får intäktsföras det räkenskapsår som stödet gäller om det när årsbokslutet, årsredovisningen eller koncernredovisningen avges

  • finns en utfärdad författning om stödet
  • företaget med rimlig säkerhet kommer att uppfylla villkoren för stödet
  • företaget med rimlig säkerhet kommer att erhålla stödet.

Stödet får då tas upp till det belopp som med rimlig säkerhet kommer att utfärdas.

Detta är ett undantag från det som anges i K2/K3 Årsbokslut, K2 Årsredovisning i mindre företag och K3 Årsredovisning och koncernredovisning avseende händelser efter balansdagen.

Bestämmelsen är frivillig att tillämpa för företagen.

Att tänka på i årsredovisningen

De företag som väljer att tillämpa BFNAR 2020:1 det allmänna rådet om vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset ska beskriva det i årsredovisningen under tillämpade redovisningsprinciper.

Det kan bli aktuellt för företag som upprättar årsredovisning och koncernredovisningen att lämna not med upplysning om exceptionella intäkter enligt 5 kap. 19 § årsredovisningslagen.
Ett större företag ska dessutom lämna upplysning om (K3 24.7):

  • Karaktären på och omfattningen av offentliga bidrag som har redovisats i balansräkningen och resultaträkningen
  • Villkor som inte uppfyllts avseende offentliga bidrag som har redovisats som skuld samt
  • Eventualförpliktelser och eventualtillgångar som är förknippade med offentliga bidrag

Aktuella regler för redovisning av coronastöd

Från och med den 22 januari i år gäller ändringar i det allmänna rådet (BFNAR 2020:1) om vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset.Registrera dig för att få senaste nytt från BDO

Please fill out the following form to access the download.