Illustrative Financial Statements - Year Ended 31 December 2022

Illustrative Financial Statements - Year Ended 31 December 2022

Detta årsredovisningsexempel visar hur en årsredovisning enligt IFRS för ett börsnoterat företag kan upprättas. Exemplet är avsett att ge vägledning vid upprättande av IFRS årsredovisningar och kan användas som referensmaterial, eftersom det visar förslag på upplysningar tillsammans med tekniska referenser. Exemplet omfattar endast koncernredovisningen och inkluderar inte moderbolagets räkningar eller andra särsvenska krav.

Effekterna av Covid-19 kan väsentligen påverka utformning och upplysningarna i årsredovisningen. I appendix till årsredovisningsexemplet (COVID-19 supplement publication) inkluderas en användbar checklista för att bedöma vilka upplysningar som kan behöva lämnas som ett resultat av COVID 19 samt många bra exempel på upplysningar avseende going concern, nedskrivning av tillgångar, statliga bidrag, hyresrabatter med mera.