IFRICs Agenda Decisions – vad gäller?

IFRS Interpretation Committe (IFRS IC) är en tolkningskommitté inom IASB vars uppgift är att tolka IFRS standarder. De samarbetar med IASB för att främja en enhetlig tillämpning av IFRS och dess uppgift är att ge ut tolkningsuttalanden (IFRICs) i specifika frågor och svara på frågor om tillämpning av IFRS standarder.

Vem som helst kan ställa en fråga till IFRS IC kring hur en transaktion ska redovisas enligt IFRS. De frågor som kommer in och som är av allmänt intresse, påverkar många företags finansiella rapporter, kan ge väsentliga effekter på redovisningen och där principerna i befintliga standarder inte är tillräckliga tas upp på IFRS IC agenda för fortsatt utredning. Slutprodukten kan då leda till ett formellt tolkningsuttalande (en s.k IFRIC). I de fall IFRS IC konstaterar att frågeställningen kan lösas inom befintlig normgivning lämnar IFRS IC ett beslut, Agenda Decision, med argumentation om hur befintlig IFRS ska tillämpas. Dessa beslut refereras ofta till som ”NIFRIC” (No IFRIC).

Det var tidigare inte helt tydligt om agenda decisions är en del av IFRS och således måste följas. I samband med den uppdateringen av IASBs ”Due process handbook” som gjordes 2020 så förtydligas att det som står i ett uttalande från kommittén erhåller en status som en del av IFRS och ska således följas. Man bör dock komma ihåg att den fråga som ställts och som IFRS IC har svarat på kan vara väldigt specifik och några analogier kan inte alltid dras till andra typer av transaktioner.

När IFRS IC diskuterat en fråga publiceras ett "tentativa agenda decisions” i ett nyhetsbrev. Alla tentativa agenda decisions har sedan en 60 dagars remissperiod. De kommentarer som inkommit under remissperioden beaktas innan frågorna erhåller slutliga svar och publiceras som ett slutligt beslut. Besluten är således inte föremål för godkännande av EU. Besluten har inte några ikraftträdandedatum utan ska tillämpas så snart det är möjligt. IASBs syn är att företag ska ges tillräckligt med tid (motsvarande ett par månader) för att bestämma om dess redovisningsprinciper ska ändras till följd av ett agenda beslut och för att implementera förändringen. Besluten ska tillämpas med retroaktiv verkan.

Omfattningen av inkomna frågor och hanteringstakten hos IFRS IC har ökat under de senaste åren. IASB publicerar nu även en sammanställning av de senast tagna besluten två gånger per år. Dessa publikationer finns att ladda ner på IASBs webbsida (www.ifrs.org).

Några beslut som publicerats på senaste tiden och som har väckt en hel del uppmärksamhet och som bedömts särskilt intressanta är bland annat:

 • Costs Necessary to Sell Inventories – juni 2021
  Beräkning av lagrets nettoförsäljningsvärde 
   
 • Configuration or Customisation Costs in a Cloud Computing Arrangement – april 2021
  Redovisning av kostnader i samband med implementering av en molnbaserad IT-lösning
   
 • Supply chain financing – reverse factoring – december 2020
  Presentation och upplysningar relaterade till omvänd factoring.
   
 • Player transfer payments – juni 2020
  Redovisning immateriella tillgångar avseende spelarkontrakt
   
 • Training costs to fulfill a contract – mars 2020
  Redovisning av utbildningskostnader relaterade till kundavtal (IFRS 15)
   
 • Definition of a lease – decision-making rights – januari 2020
  Bedömning avseende kunders rätt att bestämma hur och för vilket ändamål en tillgång ska användas

Vi vill också nämna att IFRS IC nyligen publicerat två ”tentative agenda decisions” i aktuella och intressanta redovisningsfrågor:

 • Special purpose acquisition Companies (SPAC): Classification of Public Shares as Financial Liabilities or Equity (IAS 32)
 • Special purpose acquisition Company (SPAC): Accounting for warrants at acquisition
 • Principal versus agent: Software Reseller (IFRS 15)

De frågor som diskuteras av kommittén kan vara betydande och eventuella ändringar av redovisningsprinciper kan leda till väsentliga effekter i den finansiella rapporteringen. Det är således viktigt att löpande hålla sig uppdaterad och förstå de beslut som publiceras.

Har du funderingar kring vilka agenda beslut som kan ha en påverkan på din IFRS redovisning är du välkommen att höra av dig till oss!

Registrera dig för att få senaste nytt från BDO

Please fill out the following form to access the download.