Hur ska nettoförsäljningsvärdet på varulager beräknas?

En korrekt beräkning av varulager är viktigt för att ge en tillförlitlig bild av ert företag. Syftet med att värdera varulager till det lägsta av anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärde är att undvika att lagret redovisas till ett högre värde än vad som inflyter vid en försäljning. Säkerställ att ni använder rätt modell i er rapportering.

Varulager ska enligt IAS 2 värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Nettoförsäljningsvärdet definieras i IAS 2 p 6 som ”det uppskattade försäljningspriset i den löpande verksamheten efter avdrag för uppskattade kostnader för färdigställande och uppskattade kostnader som är nödvändiga för att åstadkomma en försäljning”.

IFRIC (IFRS tolkningskommité) har nyligen diskuterat vilka kostnader som ska räknas med när nettoförsäljningsvärdet för varulager beräknas. Ska det vara alla nödvändiga kostnader för att genomföra en försäljning, eller ska det bara vara kostnader som inte skulle uppkommit om en försäljning inte kommit till stånd, så kallade direkta särkostnader? IFRICs slutsats är att samtliga kostnader som är nödvändiga för att genomföra en försäljning ska räknas med och inte bara direkta särkostnader.

Därmed anser kommittén att ett företag inte kan välja att endast beakta direkta kostnader, i betydelsen kostnader som inte skulle ha uppkommit om en försäljning inte hade skett. Kommittén lämnar inte någon ytterligare vägledning kring vilka kostnader som ska räknas in i nettoförsäljningsvärdet. Man anger att företagen själva ska göra en bedömning av vilka kostnader som är nödvändiga för att åstadkomma en försäljning.

För företag som tillämpar K2 och K3 gäller också att varulager ska redovisas till det lägsta av anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärde (lägsta värdets princip). Detta följer av ÅRL 4:9. Både K2 och K3 citerar ÅRL 4:9 genom att ange att ”med försäljningskostnad avses de kostnader som direkt kan hänföras till försäljningstransaktionen”.

Årsredovisningslagen (ÅRL) anger uttryckligen att det bara är direkta kostnader som ska beaktas vid beräkning av nettoförsäljningsvärdet. ÅRL och IFRS inklusive det förtydligande som lämnas i IFRICs agendabeslut är således inte helt lika vad avser beräkning av nettoförsäljningsvärde.

Registrera dig för att få senaste nytt från BDO

Please fill out the following form to access the download.