HFD begär förhandsavgörande från EU-domstolen

HFD begär förhandsavgörande från EU-domstolen avseende omvärdering av beskattningsunderlag för moms vid tillhandahållande av koncerninterna tjänster. Tvisten gäller ett fastighetsbolag där Skatteverket höjde beskattningsunderlaget markant. HFD:s beslut kan påverka företag som tillhandahåller interna tjänster och särskilt hur kapitalanskaffnings- och aktieägarkostnader hanteras vid omvärdering av beskattningsunderlaget. Klarhet i detta kan påverka företagens interprissättningsstrategier.

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har nyligen begärt ett förhandsavgörande från EU-domstolen (mål nr 3217–21) avseende hur reglerna om omvärdering av beskattningsunderlag för moms vid tillhandahållande av koncerninterna tjänster ska tolkas.

I EU:s mervärdesskattedirektiv samt i den svenska mervärdesskattelagen finns regler avseende när Skatteverket får omvärdera en skattskyldigs beskattningsunderlag för moms vid tillhandahållanden mellan närstående parter. Enligt reglerna kan Skatteverket i vissa fall, om de kan visa att tjänsterna tillhandahållits till över- eller underpris, omvärdera beskattningsunderlaget till marknadsvärdet. Om det inte finns några jämförbara tillhandahållanden får beskattningsunderlaget i stället bestämmas till ett belopp som motsvarar kostnaden för att utföra tjänsterna.

 

Bakgrund och överklagande

Bakgrunden till målet var ett moderbolag i en fastighetskoncern som tillhandahållit koncerninterna tjänster till sitt dotterbolag. Skatteverket ansåg att tjänsterna tillhandahållits till underpris, och då det enligt Skatteverket inte fanns några jämförbara tillhandahållanden bestämde Skatteverket att beskattningsunderlaget skulle omvärderas till ett belopp som motsvarade moderbolagets samtliga kostnader för det aktuella året. Resultatet blev att beskattningsunderlaget höjdes från ca 2,3 miljoner kronor till ca 28 miljoner kronor. I detta belopp ingick bland annat moderbolagets kostnader för kapitalanskaffning och aktieägarkostnader, och medförde enligt bolaget en timkostnad om 18 700 kr.

Bolaget överklagade beslutet till förvaltningsrätten som biföll överklagandet. Efter att kammarrätten i stället gått på Skatteverkets linje om att beskattningsunderlaget skulle utgöras av moderbolagets samtliga kostnader så överklagade bolaget domen till HFD, som innan de slutligt ska avgöra frågan har ställt två frågor till EU-domstolen avseende hur reglerna om omvärdering ska tolkas:

  • Den första frågan avser om det är förenligt med mervärdesskattedirektivet att, vid tolkningen av nationella bestämmelser om omvärdering (mervärdesskattelagen i det här fallet), anse att det alltid handlar om unika tillhandahållanden vars marknadsvärde inte kan bestämmas med jämförbara tillhandahållanden, i de fall ett moderbolag tillhandahåller sådana tjänster som är aktuella i målet till sina dotterbolag.

  • Den andra frågan avser ifall det är förenligt med mervärdesskattedirektivet att anse att hela moderbolagets kostnadsmassa, inklusive kapitalanskaffnings- och aktieägarkostnader, utgör moderbolagets kostnad för de tjänster som tillhandahålls dess dotterbolag, i de fall moderbolagets enda verksamhet utgör aktiv förvaltning av dotterbolagen och moderbolaget gjort avdrag för all ingående moms hänförliga till förvärven.

 

BDO:s experter kommenterar

Vi följer målet med stort intresse då EU-domstolens svar på HFD:s frågor, samt HFD:s efterföljande avgörande, kan komma att få en väsentlig betydelse för en stor mängd bolag inom olika segment. Det är vanligt att moderbolag tillhandahåller koncerninterna managementtjänster till sina dotterbolag och det är inte alltid självklart hur dessa tjänster ska prissättas, alltså vad som utgör marknadsvärdet för sådana tjänster. Det kan dock ifrågasättas om det är rimligt att kostnader så som kapitalanskaffning- och aktieägarkostnader kan anses utgöra sådana kostnader som ska ingå i beskattningsunderlaget när några jämförbara tillhandahållanden inte finns. Detta särskilt om det leder till en så hög timkostnad som i det aktuella målet, vilket får anses som långt ifrån vad en utomstående part hade accepterat som timkostnad för motsvarande tjänster.
Reglerna om omvärdering av beskattningsunderlaget ska tolkas restriktivt och det är Skatteverket som har bevisbördan för att omvärdering av beskattningsunderlaget ska kunna ske. Om Skatteverket får rätt i att samtliga moderbolagets kostnader ska ingå i beskattningsunderlaget så kommer detta att leda till att en stor mängd koncerner kan komma att behöva se över sina interprissättningsmodeller.
Vår förhoppning var att HFD skulle meddela dom under sista kvartalet 2023, men kan nu konstatera att ett avgörande i frågan kommer att dröja ytterligare.