Glädjande och logisk dom från Högsta förvaltningsdomstolen om tillämpningen av utomståenderegeln

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har nu meddelat en ny vägledande dom (mål nr 4611-22) gällande tillämpningen av utomståenderegeln. Domen innebär en efterlängtad och ändamålsenlig tolkning av reglerna. Försiktighet behöver dock iakttas för att inte dra för långtgående slutsatser av domen.

En andel anses enligt 3:12-reglerna kvalificerad bl.a. om delägaren är verksam i betydande omfattning i företaget eller i ett annat fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet. Regelverket har tillkommit för att förhindra att tjänsteinkomster omvandlas till lägre beskattade kapitalinkomster. Utomståenderegeln innebär att en andel i ett fåmansföretag inte anses vara kvalificerad om utomstående i betydande omfattning äger andelar i fåmansföretaget. Utomståenderegeln har tillkommit för att risken för inkomstomvandling inte anses finnas i dessa situationer.

I målet som avsåg ett överklagat förhandsbesked från Skatterättsnämnden var förutsättningarna följande. Sökanden var verksam i betydande omfattning i ett rörelsebolag som ägdes till mer än 70 procent av ett ägarbolag. Ägarbolaget ägdes i sin tur av 14 personer vars aktier i ägarbolaget var kvalificerade eftersom de var verksamma i betydande omfattning där. De 14 personerna var inte verksamma i rörelsebolaget och ägde inte heller själva några aktier i det bolaget.

Sökanden hade erbjudits möjlighet att förvärva en mindre andel av aktierna i rörelsebolaget och ansökte om förhandsbesked för att få klarlagt huruvida dessa aktier skulle bli kvalificerade andelar. Ytterligare en väsentlig förutsättning var att ägarbolaget hade fört över kapital till rörelsebolaget vid en nyemission i rörelsebolaget och frågan var om bolagen därigenom kunde anses bedriva samma eller likartad verksamhet.

HFD framhåller inledningsvis med hänvisning till ett antal rättsfall (bl.a. RÅ 2010 ref. 11 I och V samt HFD 2012 ref. 67 I och II) att förvaltning av vinstmedel som genererats i en verksamhet utgör en del av den verksamheten och en överföring av sådana medel från ett fåmansföretag till ett annat sådant företag kan enligt praxis innebära att verksamhet överförs och att företagen därmed anses bedriva samma eller likartad verksamhet.

HFD konstaterar därefter att nyemissionen i och för sig hade inneburit att vinstmedel som genererats i ägarbolagets verksamhet hade förts över till rörelsebolaget. Delägarna i ägarbolaget var dock inte verksamma i betydande omfattning i rörelsebolaget och om aktierna hade ägts direkt av dem skulle det inte ha funnits någon risk för omvandling av arbetsinkomster i det företaget till lägre beskattade kapitalinkomster. HFD konstaterar vidare att upparbetade vinstmedel i rörelsebolaget inte heller kan tas ut av ägarna som lägre beskattad kapitalinkomst eftersom de inte själva äger några aktier i det bolaget. HFD anser mot denna bakgrund att rörelsebolaget och ägarbolaget inte ska anses bedriva samma eller likartad verksamhet.  

Mot bakgrund av att Skatteverket åtminstone fram till nu tolkat rättsläget på ett sätt som inte låtit frågan om risk för inkomstomvandling få samma genomslag som HFD gör i det aktuella fallet finns det fortfarande anledning till att iaktta försiktighet när det gäller vilka slutsatser som kan dras av detta avgörande.

Har ni frågor om tillämpningen av utomståenderegeln, hör gärna av er till oss.

Registrera dig för att få senaste nytt från BDO

Please fill out the following form to access the download.