Forskningsavdrag – en möjlighet, men se upp för fallgropar

Sedan den 1 januari 2014 får arbetsgivare göra avdrag från arbetsgivaravgifterna för anställda som arbetar med forskning eller utveckling. Avdragsmöjligheten utökades 2020 till att omfatta allmän löneavgift. För att få avdraget uppställs ett antal formella krav. Krav som enligt vår erfarenhet kan vara svåra att visa att man uppfyller om man inte ser upp.

Sammanfattningsvis innebär avdragsmöjligheten att arbetsgivare som har anställda som arbetar med forskning eller utveckling bara behöver betala 11,83 procent av de totala arbetsgivaravgifterna i stället för de normala 31,42 procenten. För en anställd med en lön på 65 000 kr innebär det en inbesparing på ungefär 12 700 kr per månad, det vill säga ca drygt 150 000 kr per år.

Det finns ett tak för avdraget på drygt 1,2 miljoner kronor per månad för samtliga anställda som arbetar med forskning eller utveckling. Det innebär ett möjligt avdrag om knappt 15 miljoner kronor per år.

Syftet med bestämmelserna är att stimulera forskning och utveckling. Framför allt att ge mindre företag förbättrade möjligheter att bedriva sådan verksamhet.

För att få forskningsavdrag uppställs vissa krav. Avdrag medges för en person som arbetar med forskning eller utveckling. Personen ska dessutom ha arbetat med forskning eller utveckling under minst hälften och minst 15 timmar av sin faktiska arbetstid under kalendermånaden.

Med forskning avses systematiskt och kvalificerat arbete med att i kommersiellt syfte ta fram ny kunskap.

Med utveckling avses systematiskt och kvalificerat arbete med att i kommersiellt syfte använda resultatet av forskning för att utveckla nya varor, tjänster eller produktionsprocesser eller väsentligt förbättra redan existerande sådana.

Begreppen forskning eller utveckling är trots definitionen ovan öppna för viss tolkning. Det framgår även av förarbetena till lagstiftningen att vissa gränsdragningsproblem förutsetts. Det är också här vi upplever att företag stöter på problem när de yrkar avdrag. Som vi uppfattar det har Skatteverket nämligen en mycket restriktiv inställning när de bedömer dessa begrepp. Detta är olyckligt eftersom syftet med lagstiftningen som sagt är att stimulera forskning och utveckling. Kraven på företagen bör då inte ställas allt för högt. Det finns tyvärr inte mycket praxis som kan ge ledning på området. Vi är dock med och driver rättsutvecklingen.

För att öka möjligheterna att få forskningsavdrag är det bland annat viktigt att dokumentera arbetet och den plan eller metod man utgår ifrån. Om arbetet avser utveckling måste man kunna visa sambandet mellan utvecklingsarbetet och relevant forskning etcetera.   

Kontakta oss så hjälper vi dig med att skapa en struktur för fortlöpande dokumentation och med tillämpningen av reglerna om forskningsavdrag i övrigt.

Registrera dig för att få senaste nytt från BDO

Please fill out the following form to access the download.