Pressmeddelande:

Företagen önskar skattelättnader av nya regeringen

22 september 2022

”Viktigaste företagsfrågan försvann i debatten”

Elpriser, inflation och kompetensbrist är företagens största utmaningar enligt en ny 
undersökning från BDO. Men på frågan vad man mest önskar sig av den nya regeringen hamnar 
skattelättnader i topp. Bland annat önskar företagen bibehållna eller förenklade 3:12-regler. 

De skenande elpriserna har varit en het fråga under den gångna valrörelsen. I en undersökning som 
BDO gjort bland SME-företag (små och medelstora företag) i olika branscher uppger 39,5 procent att 
elpriserna är en stor utmaning. Även inflation och kompetensbrist hamnar högt på listan av 
problemområden när företagen får kryssa i definierade svarsalternativ.

 

Skatter centralt

Men när företagen får svara fritt på vad de allra mest önskar sig av den nya regeringen dominerar 
skattefrågan. 28,7 procent anser att skattelättnader är den viktigaste åtgärden. I den undergrupp av 
företagen som tycker att det är svårast att driva företag i Sverige är siffran hela 43,5 procent. 3:12-
reglerna nämns särskilt - att reglerna bibehålls eller förenklas.  

− Det är tydligt att frågan kring skattelättnader och förenkling av regelverk är centralt för 
företagen. Det är något som har fått väldigt lite plats i årets valrörelse. Den viktigaste 
företagsfrågan försvann i debatten, säger Malin Nilsson, vd på BDO i Sverige.

 

Skatterna och jobben

I den politiska debatten pratas det generellt mycket om jobben och hur viktigt det är för att lösa 
många samhällsproblem. Sedan 90-talet har 4 av 5 nya svenska jobb skapats i små och medelstora 
företag.  

− Det visar hur viktigt det är att skapa bra förutsättningarna för att driva företag i Sverige, även i 
det osäkra ekonomiska läget som vi nu står inför. Glädjande nog så anser merparten av 
respondenterna att förutsättningarna är goda, men samtidigt så är det bara 12 procent som ger 
högsta eller näst högsta betyg, så det finns fortfarande mycket att göra.  

BDO:s undersökning visar att företagen önskar mer transparens/förutsägbarhet och att det blir 
enklare att äga och driva företag. Riktade elbidrag/lägre elpriser är också något man vill se. 

− Det gäller att öka företagens konkurrenskraft och få svenskt näringsliv att fortsätta blomstra, 
säger Malin. Men hur man skapar förutsättningar för detta borde det pratas mer om. 

Håkan Behmer, affärsområdeschef för BDO:s skatteavdelning, är inne på samma spår. 

− Oavsett om vi pratar om inkomstskatt för företaget, ägarna, löntagarna eller indirekta skatter och 
avgifter, så är entreprenörernas rimliga önskan att enskilda regler och skattesystemet som sådant är 
förutsebart. Att spelreglerna är långsiktiga skapar möjlighet att hålla fokus på själva verksamheten.

 

Förenklingsutredningen 

− Regelverken kring att driva företag kan upplevas som krångliga. Vi ser att vi som revisorer och 
rådgivare har en viktig roll i att hjälpa företagen att tolka reglerna och fungerar ofta som bollplank. 
Det är vi experter på. Den nya förenklingsutredningen som lades fram i juni 2021 innehåller många 
bra och konkreta förslag på hur reglerna för mindre företag kan göras enklare, inte minst när det 
gäller bokföring. Det ska vara enkelt och förutsägbart att driva företag i Sverige, avslutar Malin 
Nilsson.

 


 

BDO tar tempen på företagsklimatet i Sverige

Nästan hälften av ledarna inom näringslivet anser att förutsättningarna för att bedriva företag i Sverige är bra, men endast 12 procent ger betyget nio eller tio. Den bransch som skattar företagsklimatet högst är hälso-sjukvård. Det här är den första mätningen och vi kommer kvartalsvis att följa utvecklingen bland svenska företagsledare.