CSRD:s strategiska betydelse för bolagens hållbarhetsresa

CSRD:s strategiska betydelse för bolagens hållbarhetsresa

CSRD, Corporate Social Resoponsibility Directive har förändrat spelplanen för bolagens hållbarhetsrapportering. Det ställs höga krav på att bolagen redovisar icke-finansiell information på ett systematiskt sätt. Varje steg i rapporteringsprocessen måste dessutom vara väl dokumenterad och revisonssäker.

Vid första anblick kan de nya kraven ses som en börda men rätt använt kan det faktiskt göra hållbarhetsrapporteringen både mer värdeskapande och mer effektiv. Förutsättningen för att rapportera korrekt är att en så kallad dubbel väsentlighetsanalys genomförs.
 

Identifiera företagets inverkan på alla aspekter med dubbel väsentlighetsanalys

Syftet med genomförandet av en dubbel väsentlighetsanalys är att identifiera ett företags väsentliga inverkan, risker och möjligheter relaterade till ESG-aspekter som ska rapporteras i enlighet med Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) och tillhörande rapporteringsstandarder, European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Dubbel väsentlighet har två dimensioner: inverkansväsentlighet och finansiell väsentlighet. En hållbarhetsfråga uppfyller kriteriet dubbel väsentlighet om den är väsentlig ur inverkansperspektivet eller det finansiella perspektivet eller båda.

Den rapporteringsstandard som kommer med direktivet definierar 1144 datapunkter. En väl genomförd väsentlighetsanalys guidar bolaget till vilka av dessa som måste rapporteras. En god rådgivning gör det möjligt att prioritera rätt och jobba strategiskt så att befintligt data redovisas rätt och att nya uppgifter samlas in på ett revisonssäkert sätt.

CSRD innebär en ökad transparens och jämförbarhet mellan bolag. Det innebär att investerare, finansiärer, affärspartners, leverantörer, arbetssökande, kontrollorgan och journalister kommer alla att ha tillgång till hållbarhetsinformation. Dessa intressenter kommer därmed att ha bättre möjlighet att fatta beslut baserat på hur hållbart de uppfattar att bolaget är.
 

Sätt mål som framtidssäkrar bolaget

För att säkerställa att hållbarhetsarbetet blir verkligt värdeskapande måste företagen sätta tydliga mål. Dessa mål ska integreras och redovisas i hållbarhetsrapporten. Dessutom är det avgörande att skapa en styrning som leder företaget mot dessa mål. En central komponent i denna styrning är förmågan att samla in relevant data och genomföra mätningar. En noggrann dubbel väsentlighetsanalys är nyckeln till att företaget undgår att överväldigas av administrativa bördor. Med fokus på väsentlighet kan bolaget istället lägga kraft och resurser på att ta steg mot sina övergripande mål.

I dagens näringsliv är klimatmål och mål för jämlikhet och jämställdhet av yttersta vikt, tillsammans med respekt för mänskliga rättigheter. När företag effektivt arbetar mot dessa mål kan de utvecklas till hållbara företag där integration och hållbara beslut genomsyrar hela verksamheten. Genom att fokusera på ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter kan företag inte bara sträva efter att vara bäst utan också vara valbara för intressenter som delar dessa värderingar och prioriteringar. En strategisk och holistisk syn på företagsstyrning blir därmed avgörande för att skapa en hållbar framtid och uppnå övergripande mål för långsiktig framgång.