Covid-19 och klimatrisker i fokus när börsbolagens årsredovisningar ska granskas

Nu har ESMA publicerat de fokusområden som ska prioriteras i granskningen av börsbolagens årsredovisningar för 2021. Nämnden för svensk redovisningstillsyn har till uppgift att granska finansiella rapporter i bolag vars värdepapper är noterade på en reglerad marknad i Sverige. Nämnden följer ESMAs riktlinjer om tillsyn över finansiell information.
 

Effekter av covid-19

Årets övervakning ska, i likhet med förra årets övervakning, fokusera på att tillräcklig information ges avseende effekterna av pandemin i såväl de finansiella som i de icke-finansiella delarna av årsredovisningen. Man uppmanar företagen att noggrant utvärdera de långsiktiga effekterna av pandemin samt återhämtningsfasen på företagens verksamhet, lönsamhet, finansiella ställning och kassaflöde. Företagsspecifika upplysningar ska lämnas avseende de bedömningar och uppskattningar företaget gör bland annat relaterat till frågor om fortsatt drift, nedskrivningar och eventuella återföringar av tidigare gjorda nedskrivningar, tillgångars nyttjandeperiod samt finansiella risker.

Klimatrelaterade risker

Utöver effekter av covid-19 kommer fokus att ligga på klimatrelaterade frågor, hur klimatrisker har beaktats och beskrivits i årsredovisningens finansiella och icke-finansiella delar. ESMA framhåller att emittenter och revisorer måste beakta klimatrisker när de utarbetar och reviderar IFRS finansiella rapporter i den mån effekterna av dessa risker är väsentliga för företagets finansiella rapporter. Detta oavsett att det i dagsläget inte finns IFRS-standarder som uttryckligen hänvisar till klimatrelaterade frågor. Man förväntar sig att företagen tar hänsyn till det utbildningsmaterial som IASB publicerade i november 2020 om effekterna av klimatrelaterade frågor på finansiella rapporter.

Även om vissa sektorer kommer att påverkas mer än andra, är det viktigt att alla företag beaktar de klimatrelaterade frågorna i sin kommunikation till marknaden genom att säkerställa att de presenterar korrekt information i förvaltningsberättelsen, den icke-finansiella rapporten, de finansiella rapporterna och, i tillämpliga fall, även i prospekts.

Emittenter uppmuntras att inkludera all information om klimatrelaterade frågor i en enda not i årsredovisningen eller alternativt att lämna en sammanfattning över var olika upplysningar som adresserar klimatrelaterade frågor finns.

ESMA nämner några exempel på områden som kan påverkas av klimatrisker:

  • Bedömning av anläggningstillgångars nyttjandevärde och restvärde
  • Nedskrivningsprövningar av goodwill och andra immateriella och materiella tillgångar (särskilt de med lång eller obestämbar nyttjandeperiod)
  • Avsättningar och eventualförpliktelser
  • Redovisning utsläppsrätter och gröna obligationer och upplysning om redovisningsprinciper
  • Kreditriskreserveringar
     

Kreditinstituts upplysningar om förväntade kreditförluster

För kreditinstitut kommer övervakning även att fokusera på kreditriskreserveringar för förväntade kreditförluster och upplysningar om dessa i enlighet med IFRS 9. Om expertjusteringar görs (management overlays) ska upplysning lämnas om vilken metod som används för beräkningen, dess inverkan på ECL och vilka ytterligare risker som kan finnas utöver de som inkluderas i modellen.

Alternativa nyckeltal

Ett annat området som nämns i ESMAS uttalande är alternativa nyckeltal, (APMs — alternative performance measures) där det även finns specifik vägledning avseende hur covid-19 effekter ska beaktas. ESMAs uttalande i sin helhet hittar du här.
European enforcers target COVID-19 and climate-related disclosures (europa.eu)

Har du funderingar kring hur du ska anpassa eller uppdatera din årsredovisning är du alltid välkommen att ta kontakt med oss på BDO.

I en tidigare artikel delade vi med oss av en kort sammanfattning av de mer frekventa ställningstaganden som Nämnden för svensk redovisningstillsyn har haft avseende börsbolagens finansiella rapporter.

Läs artikeln här

 


Registrera dig för att få senaste nytt från BDO

Please fill out the following form to access the download.