Beslut om förslaget till en tryggare bostadsrätt

Regeringen lade i mars fram en proposition om lagändringar som ska stärka det rättsliga skyddet för den som köper eller äger en bostadsrätt. Bland annat stärks skyddet för köparen kring förhandsavtal och upplåtelseavtal samt att krav på ekonomisk plan och intygsgivare skärpts. Det införs även krav på förbättrad ekonomisk information i årsredovisningen. Dessutom ska en medlem i en bostadsrättsförening inte kunna ha mer än en röst på föreningsstämman.
 

Riksdagen beslutade den 14 juni att säga ja till propositionen med undantag för en punkt kring förhandsavtal. Enligt propositionen skulle förhandsavtal vara den enda tillåtna formen av avtal för att hantera framtida upplåtelse av en viss bostadsrätt. Denna punkt antogs inte av riksdagen. Istället ska regeringen utreda om reglerna kring förhandsavtal kan tydliggöras och skärpas.

Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2023, förutom i den del som avser ekonomiska planen och intygsgivarna som börjar gälla den 1 januari 2024.
 

Vad innebär kraven på förbättrad ekonomisk information i årsredovisningen?

För att förbättra den ekonomiska information till befintliga medlemmar i föreningen och för de som överväger att köpa en bostadsrätt och för andra intressenter ska kunna fatta bättre och mer underbyggda beslut, införs krav på viss information i årsredovisningarna. En bostadsrättsförening ska i årsredovisningens förvaltningsberättelse lämna upplysning om sådana nyckeltal som kan underlätta bedömningen av föreningens ekonomi såsom:

  1. årsavgift per kvadratmeter upplåten bostadsrätt,
  2. skuldsättning per kvadratmeter,
  3. sparande per kvadratmeter,
  4. räntekänslighet, och
  5. energikostnad per kvadratmeter.

I en bostadsrätts årsredovisning ska det även ingå en kassaflödesanalys.

Om bostadsrättsföreningen presenterar ett negativ resultat ska föreningen lämna upplysning om vad förlusten innebär för föreningens möjlighet att finansiera sina framtida ekonomiska åtaganden.

De utökade kraven regleras genom ändring i årsredovisningslagen. Förarbetena innehåller inga detaljerade riktlinjer avseende beräkning av nyckeltalen, kassaflödesanalysen och upplysningsplikten vid negativt resultat utan förslår att Bokföringsnämnden ska ta fram kompletterande vägledning för bostadsrättföreningarnas upplysningsskyldighet.

Registrera dig för att få senaste nytt från BDO

Please fill out the following form to access the download.