Årets 10 viktigaste tips för dig som företagareVåra experter listar sina tio bästa råd för dig som företagare inför det nya året. Har du koll på fördelarna med att bland annat, starta bolag före årsskiftet, omstrukturera din ägarstruktur, lyfta rätt lön, förmåner etc. Listan kan göras lång. Missa inte våra viktigaste nyårstips för dig som äger aktier i fåmansföretag.

1. Starta nytt bolag före årsskiftet

Om du planerar att starta ett nytt bolag och vill använda förenklingsregeln vid beräkning av ditt gränsbelopp kan bolaget med fördel bildas före årsskiftet. Du får då rätt att beräkna gränsbeloppen från och med den 1 januari.
 

2. Omstrukturering av ägandestruktur

Planerar du att äga ditt verksamhetsbolag genom ett holdingbolag kan det vara bra att börja planera inför omstruktureringen. Använder du löneunderlag för att beräkna gränsbeloppet finns det ett så kallat ”transferfönster” i januari. Mellan den 2 januari och den första löneutbetalningen i januari är en fördelaktig tidpunkt för att genomföra omstruktureringen och maximera gränsbeloppet. Det nya holdingbolaget kan med fördel bildas innan årsskiftet.
 

3. Omprövning bakåt i tiden − sista chansen för inkomståret 2017

Har du rätt till ett avdrag eller liknande under ett tidigare beskattningsår kan det vara aktuellt att skicka in en begäran om omprövning till Skatteverket före årsskiftet. En begäran om omprövning ska ha kommit in före utgången av sjätte året efter inkomståret. Har du exempelvis sålt en bostad under 2017 och vill ompröva och få tillbaka vinstskatten behöver detta göras före årsskiftet.
 

4. Rätt lön för att optimera ditt gränsbelopp och för maximala socialförsäkringsförmåner

Stäm av ditt löneuttag innan årsskiftet

Nu är det hög tid för ägare av andelar i fåmansföretag att se över sitt totala löneuttag för året. För att kvalificera sig för lågbeskattad utdelning 2024 krävs det att tillräckligt hög lön betalas ut före årsskiftet.

Den lön du tar ut i år påverkar beräkningen av gränsbeloppet för nästa års löneunderlag. Gränsbeloppet styr hur stor utdelning som kan tas till en lägre beskattning om 20 procent. Det är även rekommenderat att överstiga lönekravet med viss marginal ifall att någon löneuppgift blivit fel i bokföringen. Lönekravet kan också uppfyllas av någon närstående till ägaren, men det räcker inte med att de närstående sammanlagt har en lön motsvarande lönekravet.

För 2023 uppgår lönekravet till 445 800 kr (6 inkomstbasbelopp) med tillägg för 5 procent av de totala kontanta lönerna i företaget och dess dotterbolag eller 713 280 kr (9,6 inkomstbasbelopp).

Förmåner som påverkar löneuttaget

Endast kontant lön får användas för att möta lönekravet. En bilförmån får exempelvis inte räknas med. Undvik att en förmån blir skattepliktig genom nettolöneavdrag där den anställde istället betalar för förmånen med beskattade pengar. Den anställde får på så sätt en högre bruttolön istället för en förmån. Den ytterligare bruttolönen får räknas med i lönekravet och kan då vara ett alternativ till bilförmån.

Kapitalandelskrav

Det lönebaserade utrymmet får bara beräknas av delägare som äger en andel som motsvarar minst 4 procent av kapitalet i företaget. Närståendes innehav får inte räknas med. Kravet ska vara uppfyllt vid beskattningsårets ingång, den 1 januari 2024, vid beräkning av gränsbelopp för beskattningsåret 2024. Gränsbeloppet redovisas på blankett K10 i samband med att delägaren lämnar sin privata inkomstdeklaration.

Pension och socialförsäkringsförmåner

Som huvudregel får du dra av pensionspremier motsvarande 35 procent av din lön. Mot denna bakgrund kan det vara intressant att se över ditt löneuttag och möjlighet att betala in mer premier innan årsskiftet för att maximera pensionsavsättningen.

Följande två beloppsgränser är även bra att ha med sig när man ser över sitt löneuttag om man vill maximera sina socialförsäkringsförmåner:

  • 525 000 kr ger rätt till maximal sjukpenning och föräldrapenning
  • 599 601 kr (före avdrag för pensionsavgiften) ger rätt till maximal allmän pensionsavsättning

5. Ta en extra utdelning

Om du inte använder löneunderlag vid beräkning av gränsbelopp, har en lön som understiger brytpunkten för statlig skatt och har utdelningsbara medel i ditt bolag kan du göra en extra utdelning. Om utdelningen överstiger ditt gränsbelopp kommer den att beskattas i inkomstslaget tjänst. Om din inkomst av tjänst (medräknat den extra utdelningen) understiger brytpunkten för statlig skatt kommer extrautdelningen beskattas med ca 32 procent. Det utgår inte några sociala avgifter på utdelningen, men utdelningen ger inte heller rätt till några socialförsäkringsförmåner (exempelvis sjukpenning). Tänk på att en utdelning måste beslutas av en ordinarie årsstämma eller av en extra bolagsstämma.

6. Avsättning till periodiseringsfonder

Om du vill skjuta upp bolagsskatten går det under vissa förutsättningar att göra avsättningar till periodiseringsfond. Om du istället redan har periodiseringsfonder och vill öka det fria egna kapital på årets balansräkning inför en utdelning nästkommande år kan du lösa upp befintliga periodiseringsfonder (vilket också kommer medföra att bolagsskatten aktualiseras).

7. Skattefria julgåvor

Om du får en gåva från din arbetsgivare är det oftast en skattepliktig förmån. Men det finns några undantag. Julgåvor, jubileumsgåvor och minnesgåvor är skattefria om marknadsvärdet inte överstiger ett visst belopp. Vissa förutsättningar måste vara uppfyllda för att gåvorna ska vara skattefria. Summorna gäller inklusive moms.

  • En julgåva kan vara skattefri om värdet inte överstiger 500 kr
  • En jubileumsgåva kan vara skattefri om värdet inte överstiger 1 500 kr
  • Minnesgåvan kan vara skattefri om värdet inte överstiger 15 000 kr

8. Friskvårdsbidrag - en förmån för personalen

Friskvårdsbidrag på högst 5 000 kr per år är en skattefri personalvårdsförmån som du kan använda till enklare aktiviteter med inslag av motion eller annan friskvård, till exempel ett gymkort eller ridlektioner. Friskvårdsbidraget kan erbjudas till ägare och styrelsemedlemmar, men ett krav är att alla i personalen ska erbjudas friskvårdsbidrag på samma villkor. Arbetsgivaren betalar ut friskvårdsbidraget till anställda i efterhand mot ett kvitto, och den anställde ska ha betalat för aktiviteten under inkomståret. På grund av lönerutiner finns det dock undantag kring årsskiftet.

9. När du kan ansöka om jämkning av preliminär skatt

Jämkning av preliminär skatt 

Om du under året beräknas få en ändrad tjänsteinkomst eller fått högre ränteutgifter med anledning av årets räntehöjningar kan det vara en god idé att ansöka om jämkning av preliminär skatt. Detta för att säkerställa att för mycket eller för lite preliminärskatt dras på din tjänsteinkomst.

Ansökan om jämkning av preliminär skatt görs hos Skatteverket. Om för låg skatt dras på din tjänsteinkomst kan det leda till att kostnadsränta baseras på fel belopp och att du blir betalningsskyldig.

Se över debiterad preliminärskatt

Då läget på marknaden är tufft för tillfället, med höga räntor, valutakursdifferenser och lågkonjunktur, går många företag sämre än tidigare. Av den anledningen kan det vara bra att stämma av om bolagets debiterade preliminärskatt ligger på en bra nivå. Om för hög preliminärskatt debiteras eller har debiterats är vår rekommendation att skicka in en preliminär inkomstdeklaration för att tidigare få tillbaka överskjutande preliminärskatt.

10. Säkerställ saldot på skattekontot

Kostnadsräntan för skattekontot har höjts i flera omgångar under 2023. För närvarande är den låga kostnadsräntan för skulder till skattekontot 5 procent och den höga kostnadsräntan 20 procent. Det är därför en god idé att inför årsskiftet säkerställa att du varken privat eller i företaget har en skuld till skattekontot, för att undvika att kostnadsränta läggs på skulden.