Är det någon skillnad mellan vad som redovisas som skatteskuld i K2 och vad som redovisas som aktuell skatteskuld i K3?

En återkommande fråga som vi på BDO får är hur olika skatter såsom inkomstskatt, löneskatt och fastighetsskatt ska klassificeras i årsredovisningen och hur posten/posterna ska benämnas. Det råder inte sällan delade meningar om vad som ska ingå i Skatteskuld respektive Aktuell skatteskuld. Vi ska försöka bena ut skillnaden i begreppen och vad som enligt K2 respektive K3 redovisas i posterna.
 

Vad redovisas som skatteskuld i K2?

I K2s uppställningsschema över balansräkningen används termen Skatteskuld. Det framgår av K2 att i posten redovisas skillnaden mellan inbetald F-skatt och skatter som F-skatten avräknas mot, d v s de skatter som företaget lämnar underlag för i inkomstdeklarationen såsom.;

  • Beräknad/fastställd inkomstskatt
  • Beräknad/fastställd löneskatt på pensionskostnader
  • Beräknad/fastställd avkastningsskatt
  • Beräknad/fastställd fastighetsskatt

I posten skatteskuld ingår således inte enbart bolags inkomstskatteskuld utan övriga skatter som omfattas av beskedet om slutlig skatt (slutskattsedel) och som per balansdagen ännu inte slutavräknats på företagets skattekonto hos Skatteverket. För det fall en fordran uppkommer, redovisas den i Övriga fordringar, d v s inte på en egen rad som Skattefordran.

Vad redovisas som aktuell skatteskuld i K3?

Företag som tillämpar K3 ska redovisa både aktuell skatt och uppskjuten skatt. Årets skattekostnad i resultaträkningen utgörs enligt K3 av summan av aktuell skatt och uppskjuten skatt. I balansräkningen presenteras Uppskjuten skatteskuld och Aktuell skatteskuld var för sig.

Begreppet Aktuell skatteskuld är snävare än begreppet Skatteskuld. Enligt K3 inbegrips i begreppet Aktuell skatt endast inkomstskatt. Inkomstskatt utgörs enligt K3 av inhemska och utländska skatter som beräknas på företagets skattepliktiga resultat. I kommentar till vägledningen tydliggör Bokföringsnämnden att avkastningsskatt och löneskatt är exempel på skatter som inte är inkomstskatter.

Baserat på definitionerna av aktuell skatt och inkomstskatt kan vi dra slutsatsen att Aktuella skatteskulder utgörs av nettot av beräknad/fastställd inkomstskatt och inbetald F-skatt som ännu inte slutavräknats. Om nettobeloppet är en fordran, presenteras detta istället i posten Aktuella skattefordringar.

Till skillnad mot redovisningen enligt K2 ovan, så skall inte andra skatter såsom löneskatt, avkastningsskatt, fastighetsskatt ingå i posten Aktuell skatteskuld, trots att dessa poster återfinns på bolagets slutskattsedel. Detta eftersom de inte är inkomstskatter.

Hur andra skatter som inte är inkomstskatter ska presenteras framgår inte explicit av K3. I FARs rekommendation RedR 1 Årsredovisning i aktiebolag ges vägledning hur dessa skatter bör presenteras. FAR anger att löneskatt på pensionskostnader, avkastningsskatt och fastighetsskatt som redovisas i inkomstdeklarationen för räkenskapsåret, normalt klassificeras som Övrig kortfristig skuld. I resultaträkning redovisas dessa poster som kostnader i rörelsen och inte som skatter.