Ändringar i K2 och K3 - vad är på gång?

Sedan det första K2-regelverkat publicerades har det gått mer än tio år och K3 reglerna har funnits sedan 2012. Bokföringsnämnden (BFN) håller sedan ett par år tillbaka på med en översyn av K2- och K3- regelverken. Som ett led i detta arbete har BFN nu publicerat en remiss med de ändringar som man föreslår. Remisstiden går ut den 2 oktober 2023. BFN föreslår att ändringarna ska tillämpas på räkenskapsår som inleds närmast efter 31 december 2024. Nedan ges en kort sammanfattning av de mest väsentliga delarna i dessa förslag.

Föreslagna ändringar i K2

De största förändringarna som föreslås avser vilka företag som får tillämpa K2. K2 ska vara ett regelverk som är lämpligt för mindre företag med enklare förhållanden. BFN föreslår därför att företag som har vissa typer av transaktioner, tillgångar eller skulder inte ska få tillämpa K2. Detta innebär att företag som har väsentliga uppskjutna skatter, byggnader med betydande komponenter som huvudsaklig tillgång eller som har vissa typer av säkringsrelationer inte kan tillämpa K2.  Inte heller företag som har väsentliga transaktioner vars redovisning inte direkt eller indirekt regleras i K2 får tillämpa K2. Så kan tex. vara fallet om företaget har emitterat konvertibla skuldebrev, andra egetkapitalinstrument eller olika former av incitamentsprogram. Undantagen som beskrivs ovan ska dock inte gälla de minsta företagen varför ett gränsvärde har införts. Gränsvärden är: 3 anställda, 1,5 miljoner kronor i balansomslutning och 3 miljoner kronor i omsättning. Om företaget understiger dessa gränsvärden, 2 av tre kriterier har uppfyllts under vart och ett av de senaste två räkenskapsåren, så kan det alltid tillämpa K2.

Bostadsrättsföreningar föreslås inte längre få tillämpa K2. BFN anser att det i bostadsrättsföreningar är särskilt viktigt att uppnå en rättvisande och jämförbar redovisning när det gäller föreningens byggnad. Detta innebär att Bostadsrättsföreningar därmed kommer att tillämpa K3 och komponentuppdelning för avskrivningsändamål på sina byggnader. Inte heller företag med utländska filialer får tillämpa K2.

Utöver ovanstående ändringar avseende tillämpningsområdet för K2 föreslås en del tillkommande regler och ändringar i enskilda regler. En del ändringar görs för att anpassa formuleringarna i K2 till motsvarande bestämmelse i K3 i de fall mindre avvikelser har funnits mellan K2 och K3 som skapat osäkerhet om hur K2 ska tolkas och tillämpas. De föreslagna ändringarna berör bl.a. redovisning av byten, händelser efter balansdagen, rättelse av fel, uttag ur kapitalförsäkring, inkråmsförvärv och tilläggsköpeskilling, apportegendom och tidpunkt för redovisning av erhållna och lämnade aktieägartillskott.

Föreslagna ändringar i K3

De föreslagna ändringarna är generellt sett mindre omfattande i jämförelse med de ändringar som föreslås i K2 regelverket. Den enda ändring som föreslås avseende tillämpningen av K3 är ett förtydligande som anger att svenska företag som inte är moderföretag och som är noterade utomlands (inom EU) inte ska följa K3 utan RFR 2.

De flesta förslagen till ändringar syftar till att förtydliga innebörden av en regel genom att komplettera de allmänna rådspunkterna eller att ge ytterligare förklaringar i kommentarstext.

En av de ändringar som föreslås och som innebär en skillnad i redovisningsmässig hantering är ändringen avseende redovisning av tilläggsköpeskillingar vid rörelseförvärv. BFN föreslår att tidsbegränsningen om tolv månader för när tilläggsköpeskillingen ska beaktas vid bestämmande av anskaffningsvärdet tas bort. Detta innebär att förändrade bedömningar av tilläggsköpeskillingar som sker efter 12 månader inte längre ska redovisas i resultaträkningen utan läggas till anskaffningsvärdet för förvärvad verksamhet. Eventuell räntekomponent ska dock alltid redovisas i resultaträkningen.

Ett annat viktigt förtydligande är att reglerna om redovisning av aktierelaterade ersättningar även gäller i de fall då företaget tilldelar aktier i ett annat företag i koncernen (vanligtvis aktier i moderföretaget). Således ska även s.k. koncernplaner beaktas och redovisas i det enskilda företaget.

För att läsa förslagen i sin helhet hänvisas till BFN: Remiss av ändringar i K2 och K3 - BFN