Ändringar i IAS 12 påverkar hur inkomstskatten ska redovisas

Har du koll på hur uppskjuten skatt på leasing ska redovisas? Ändringar i IAS 12 påverkar hur leasingsskulder, nyttjanderättstillgångar samt anskaffningsvärde för materiella anläggningstillgångar ska redovisas.

Företag ska enligt IAS 12 redovisa uppskjuten skatt på alla temporära skillnader. Undantag görs dock, givet att vissa villkor är uppfyllda, för temporära skillnader som uppkommer vid första redovisningen av en tillgång eller skuld.

De nu publicerade ändringarna tydliggör att undantaget från att redovisa uppskjuten skatt, inte är tillämpligt på transaktioner som vid första redovisningstillfället ger upphov till lika stor uppskjuten skattefordran som uppskjuten skatteskuld.

Exempel på transaktioner som berörs är redovisning av nyttjanderättstillgångar och leasingsskulder samt anskaffningsvärde för materiella anläggningstillgångar hänförligt till framtida utgifter för nedmontering, bortforsling och återställande som samtidigt redovisas som en avsättning.

Ändringarna ska tillämpas retroaktivt för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2023 eller senare. Tidigare tillämpning är tillåten. EU har för närvarande inte hunnit godkänna ändringarna i IAS 12.

Kravet på retroaktiv tillämpning innebär att jämförelseåret ska räknas om och att ingående balanser för detta år ska justeras. Det beror på när EU godkänner ändringarna men troligtvis den 1 januari 2022.

Vill du veta mer hjälper vi dig gärna. Mer information om ändringen kan du även läsa i BDO:s globala skrift (engelska): IFRB 2021/10 IASB issues amendments to IAS 12 – Deferred tax related to assets and liabilities from a single transaction.

IFRB 2021-10 IASB Issues amendments to IAS 12 - Deferred tax related to assets and liabilities arising from a single transaction