Ändrad revisionsstandard leder till mer arbete för revisorerna

Den ändrade revisionsstandarden för riskbedömning (ISA 315) gäller alla finansiella rapporter med perioder som börjar den 15 december 2021 eller senare. Målet är att tydligare krav och vägledning till revisorerna ska ge mer träffsäkra riskbedömningar.

­­– Den omarbetade standarden medför betydligt mer planering och antalet nedlagda timmar på uppdragen kommer därför att öka, säger Niclas Nordström på BDO.

I september 2019 godkände International Audit and Assurance Standards Board (IAASB) vissa större ändringar av ISA 315. Effekten blir att revisionsbyråerna behöver ändra sin strategi för riskbedömning av alla typer av företag.

– För revisionsteamet betyder den nya standarden att betydligt mer tid behöver läggas på att planera revisionen, säger Niclas Nordström.

Fem riskfaktorer

En viktig nyhet är att fem inneboende riskfaktorer införs; subjektivitet, komplexitet, osäkerhet, förändring samt risk för felaktig information på grund av att ledningen agerar partiskt eller bedrägligt.

Andra förändringar är att man ska kräva tillräckliga och relevanta bevis som grund för riskbedömningen, att inneboende risk och kontrollrisk bedöms separat och att man skiljer mellan direkta och indirekta kontrollkomponenter.

IT-kontroller

Särskilt fokus läggs på att planera för riskbedömningar som har att göra med att kundernas IT-landskap ständigt ritas om. Hybridarbete, automatisering, cyberhot samt integration mellan olika affärssystem är exempel på områden där särskilda insatser kan behövas.

Professionell skepticism

Den omarbetade standarden är mer inriktad på professionell skepticism och revisorns dokumentation av detta.

– Det blir mer fokus på kontroller som är relevanta för revisionen. Revisorerna kommer att behöva lägga mer tid på planering av riskbedömningar och det totala antalet nedlagda timmar ökar då. Men vi är övertygade om att detta i slutändan leder till förbättrad revisionskvalitet, avslutar Niclas Nordström.