Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen för dig som användare.
  • Digital mognad för små och
    medelstora företag

    Ta tempen på ert företag genom att delta i vår studie

    TILL ENKÄTEN

Hur framtidssäkrar ni ert företag?

Ta tempen på hur långt fram ditt företag kommit i den digitala utvecklingen. Den digitala mognaden spelar stor roll för ett företags framtida position på marknaden. Företagets förmåga att använda och ta till sig digital teknik är en viktig faktor för att stå sig i konkurrensen.  

Den senaste tidens händelser har dessutom satt ett extra stort tryck på övergången till digitala leverans-, produktions- och arbetsmetoder.  

Den här studien syftar till att fånga den digitala utvecklingen för segmentet små och medelstora företag som inte alltid lyfts fram i andra studier och utredningar. Vi mäter den digitala utvecklingen kring tre huvudteman; digitala affärer, digitala processer och digital infrastruktur. Genom att delta i studien får du en uppfattning om hur den digitala strategi som ditt företag jobbar efter står sig på marknaden idag och i framtiden. 

Vi kommer löpande att uppdatera den här sidan med insikter allt eftersom studien fortskrider. 

Har du några frågor om studien eller vill ha rådgivning till hur ni bäst kan framtidssäkra ert företag? Ta kontakt med vår expert på digital transformation Jan Von Zweigbergk.

Ta tempen på ert företag

Till enkäten