• Ytterligare åtgärder för de svenska småföretagen
Artiklar:

Ytterligare åtgärder för de svenska småföretagen

26 mars 2020

I onsdags presenterade regeringen ytterligare åtgärder för att särskilt skydda svenska småföretag till följd av coronautbrottet. Med det nya krispaketet kan över 58 miljarder kronor frigöras. Utöver det nya förslaget tillkommer ytterligare möjligheter för lån inom den statliga garantin och vissa tillägg av det tidigare förslaget för tillfälliga anstånd.

Regeringen kommer att överlämna förslagen till riksdagen i en extra ändringsbudget inom kort. För att hela summan ska kunna frigöras i krispaketet krävs att hela likviditetsförstärkningar genom skattekontot nyttjas.

Här är förslagen som omfattas av regeringens krispaket för små och medelstora företag samt tillfälliga anstånd:

Statlig garanti för finansiering av små och medelstora företag

Regeringen föreslår en statlig garanti för att göra det lättare för företagen att finansiera sig. Förslaget innebär att staten garanterar 70 procent av nya lån från bankerna till företag som på grund av det nya coronavirusets följder fått ekonomiska svårigheter. Garantin ställs ut till bankerna som i sin tur ger ut garanterade lån till företagen.

För att ta del av lånemöjligheterna genomgår företagen/låntagarna en sedvanlig kreditprövning samt betalar ränta till banken. Påförd ränta bestäms av banken och baseras på deras kreditriskbedömning av det enskilda företaget, med hänsyn tagen till att staten garanterar en stor del av lånet. Låntagarna får dessutom uppskov på räntan under de första 12 månaderna.

Lånegarantin riktar sig primärt till små och medelstora företag, dock finns det ingen formell begränsning på företagsstorlek för att kunna omfattas av garantin. Varje företag föreslås få låna högst 75 miljoner kronor, men undantag kan göras.

Regeringen förväntar sig att de garanterade lånen inte används för bonusar och rörliga ersättningar till ledande befattningshavare eller vinstuttagande som inte kan jämställas med ett normalt löneuttag.

För att någorlunda kompensera för garantins ekonomiska effekter på statens budgetsaldo och det finansiella sparandet, kommer Riksgälden, som administrerar och därmed utfärdar garantierna, att påföra en garantiavgift för bankerna.

Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter

Förslaget innebär en tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifterna under perioden 1 mars–30 juni 2020 och innebär att enbart ålderspensionsavgiften (10,21%) betalas. Nedsättningen föreslås gälla för högst 30 anställda och på den del av lönen för den anställde som inte överstiger 25 000 kronor per månad.

En motsvarande lättnad föreslås även till enskilda näringsidkare genom att endast ålderspensionsavgiften och två tredjedelar av de övriga egenavgifterna och den allmänna löneavgiften ska betalas.

Förslaget i den del föreslås träda i kraft den 6 april, 2020.

Tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher

För att minska kostnaderna för företag inom sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter på grund av coronaviruset, föreslår regeringen ett stöd i syfte att underlätta och påskynda omförhandling av hyror. Förslaget innebär att staten bär 50 procent av hyresnedsättningen upp till 50 procent av den fasta hyran. 

Stödet ska kunna sökas i efterhand av hyresvärden och gäller för perioden 1 april–30 juni.

Utökad avsättning till periodiseringsfond

Enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag, och som har drabbats hårt av virusutbrottet, kommer att kunna öka avsättningen till periodiseringsfond till 100 procent av den skattepliktiga vinsten, upp till ett tak om 1 miljon kronor, i inkomstdeklarationen för år 2019. Avsättningen till periodiseringsfond kan sedan kvittas mot möjliga framtida förluster.

För många näringsidkare kan den skattepliktiga vinsten därmed sättas ned till noll kronor. För redan lämnade inkomstdeklarationer för 2019 finns möjligheten att lämna in en ny korrigerad inkomstdeklaration.

På så vis är det möjligt att få tillbaka den preliminära skatten som betalats för 2019. Det snabbaste sättet att få tillbaka preliminärskatten bör vara att begära omprövning av den preliminära inkomstdeklaration för 2019. Detta är möjligt fram till den 30 juni 2020. I annat fall får företagare vänta på skatteåterbäringen till efter att slutskattebeskedet tagits emot.

Tillfälliga anstånd

Företag ska kunna få anstånd med skatteinbetalningar under ett år. Förslagen innebär att företag kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och moms. De tillfälliga anstånden föreslås att börja gälla redan den 30 mars och med retroaktiv verkan enligt tidigare förslag. Beroende på hur momsen redovisas kan dock reglerna om tillfälliga anstånd komma att börja tillämpas först den 8 april.

Regeringen meddelade att anstånd även ska kunna lämnas för moms som redovisas helårsvis. Anstånd kan lämnas för högst ett beskattningsår och som längst under 12 månader. Anståndet kan beviljas retroaktivt och för moms som redovisas årsvis från och med den 27 december 2019 till och med den 17 januari 2021.

Ränta och en anståndsavgift tas ut för anståndsbeloppen enligt tidigare förslag.

Välkommen att kontakta oss!

Tveka inte att ta kontakt med oss för tips och råd. Vi finns på ett 20-tal orter över hela Sverige och har specialister och rådgivare med bred kompetens som står redo att hjälpa ditt företag genom den här krisen.

Jag är redan kund hos BDO:

Enter security code:
 Security code