• Stora förändringar av momsregler vid e-handel inom EU – vad innebär det för ditt företag?
Artiklar:

Stora förändringar av momsregler vid e-handel inom EU – vad innebär det för ditt företag?

16 juni 2020

EU har beslutat om nya momsregler vad gäller försäljning till konsumenter (B2C) inom EU. Reglerna medför stora förändringar för företag som säljer varor och vissa tjänster och innebär möjlighet till enklare och effektiv hantering. Det är hög tid att sätta sig in i vad reglerna ställer för krav på förändringar i ditt företag.

E-handel med varor…

De nya reglerna innebär att företag med försäljning av varor till konsumenter inom EU, så kallad distanshandel, i större utsträckning ska redovisa köparlandets moms. Tidigare omsättningströsklar i olika EU-länder för när detta ska ske kommer att slopas och ett nytt tröskelvärde på 10 000 EUR eller 99 680 SEK införs.

Det nya tröskelvärdet beräknas inte som tidigare med ett värde för vardera land utan ett gemensamt för all försäljning till konsumenter i alla EU-länder beräknat per år. Det flesta företag som har distansförsäljning kommer alltså automatiskt att passera omsättningströskeln så snart reglerna införs. Den som passerat omsättningströskeln ska debitera och deklarera köparlandets moms på sina försäljningar. I beräkningen ingår utöver varor även försäljning av elektroniska tjänster och vissa andra tjänster till konsumenter inom EU som anses omsatta i köparens land.

...kommer att kunna redovisas i OSS tillsammans med vissa tjänster

Sedan tidigare gäller att försäljning av telekommunikationstjänster, så kallade sändningstjänster och elektroniska tjänster till konsumenter inom EU ska debiteras med köparlandets moms. Dessa tjänster kan sedan tidigare redovisas i en särskild deklaration, MOSS-deklarationen, via svenska Skatteverket.

De nya reglerna innebär att fler tjänster som ska redovisas med mottagarlandets moms vid försäljning till konsumenter kan redovisas i den särskilda deklarationen. Systemet utvidgas därmed och kommer att kallas OSS (One Stop Shop). I OSS systemet kommer även e-handel med varor till konsumenter att kunna redovisas.

Även plattformar bli momspliktiga

Försäljning genom distanshandel inom EU eller från säljare utanför EU sker ofta via marknadsplatser eller plattformar. De nya reglerna medför att sådana företag blir skyldiga att redovisa moms på försäljning till konsumenter inom EU i vissa fall. Det gäller dels varor som importeras och som har ett värde på högst 150 EUR och dels varor som transporteras inom EU men där den bakomliggande säljaren är etablerad utanför EU. Beskattning kommer, med vissa undantag, att ske i de fall marknadsplatsen eller plattformen möjliggör en leverans till en konsument. Beskattningen sker sedan genom att marknadsplatsen eller plattformen anses ha sålt varorna till konsumenten i EU.

Kommentarer

De nya reglerna innebär att köparlandets moms ska debiteras och redovisas så snart försäljning skett av beskrivna varor och tjänster över 99 680 SEK. Möjlighet finns att ansöka om att få redovisa med köparlandets moms från första kronan. Det kan till exempel vara intressant om försäljning sker i ett land med lägre momssats än i Sverige.

Reglerna ställer krav på att rutiner och ekonomisystem ses över så att hanteringen sker rätt.

Det utvidgade systemet med redovisning av momsen från Sverige, OSS, kommer att medföra betydande förenklingar jämfört med idag när företag som nått en viss omsättningströskel i ett land måste registreras för moms i varje sådant land. Istället kan registrering och redovisning göras från ett land och med minskade administrativa kostnader. Det gäller även om transport av varorna sker mellan exempelvis Tyskland och Danmark.

En nackdel med systemet OSS är att avdrag för ingående moms inte kan göras i deklarationen. Ingående moms får istället sökas tillbaka från respektive land. 

Reglerna är föreslagna att träda i kraft den 1 januari 2021 och registrering för OSS ska kunna göras från oktober 2020. På grund av effekterna av covid-19, där många länder blivit försenade med sina förberedelser av de nya reglerna, har förslag lämnats att införande av reglerna skjuts upp till den 1 juli 2021. Oavsett vid vilken tidpunkt reglerna införs är det hög tid att sätta igång förberedelserna.

Hör av dig till oss så hjälper vi dig att optimera din momshantering vid e-handel och få rutiner på plats.