Skattenyhet:

Stadigvarande vistelse i Sverige – regelbunden vistelse

26 juni 2018

Högsta Förvaltningsdomstolen har nyligen fastställt två stycken förhandsbesked från Skatterättsnämnden. Förhandsbeskeden avser frågor om när en person som flyttat utomlands ska anses ha stadigvarande vistelse i Sverige och således beskattas även i Sverige. Det ena avgörandet gäller en sammanhängande vistelse i Sverige om tre månader med tillägg av spridda vistelser uppgående till ungefär 30 dagar om året, som inte har ansetts vara en stadigvarande vistelse i Sverige. I det andra avgörandet har domstolen ansett att en sammanhängande vistelse om fem månader i Sverige är att betrakta som en stadigvarande vistelse.

En person som lever i Sverige är i regel betraktad som obegränsat skattskyldig i Sverige och således skattskyldig i Sverige för sina samtliga inkomster (såväl i Sverige som utomlands). En person kan vara obegränsat skattskyldig för sina inkomster i mer än ett land samtidigt. Detta innebär att två länder kan komma att vilja beskatta samma inkomst. För att undanröja risken för dubbelbeskattning av inkomster har Sverige tecknat skatteavtal med mer än 100 stater. Dessa avtal reglerar vilket land som har rätt att beskatta inkomsten och hur en dubbelbeskattning ska undanröjas.

En person som har flyttat från Sverige kan betraktas som obegränsat skattskyldig i Sverige genom att personen har stadigvarande vistelse i Sverige eller en västenlig anknytning till Sverige. Vad som kan betraktas som en stadigvarande vistelse i Sverige är enligt tidigare praxis och förarbetena en tidsperiod på sex månader eller mer i Sverige. Vid kortare sammanhängande perioder i Sverige ska bedömningen huruvida dessa utgör en kombinerad stadigvarande vistelse göras utifrån vistelsernas i Sveriges längd, omfattning och regelbundenhet.

Tillfälliga avbrott från den sammanhängande vistelsen ska inte tillmätas någon betydelse vid bedömande huruvida vistelsen i Sverige är att betrakta som en stadigvarande vistelse. Vad som betraktas som ett tillfälligt avbrott är dock mer oklart, dock kan det fastställas att en utlandsvistelse om minst sex månader inte ses som ett tillfälligt avbrott och således alltid avbryter den stadigvarande vistelsen i Sverige. Skatteverket har dock utökat detta begrepp och anser att avbrottet är tillfälligt om det är lika långt eller kortare än den tidigare alternativt efterföljande vistelsen i Sverige. 

Nyligen kom två nya beslut från Högsta Förvaltningsdomstolen gällande vad som ska ses som en stadigvarande vistelse i Sverige. 

I dom HFD 6736-17 dömde Högsta Förvaltningsdomstolen att en sammanhängande årligt återkommande vistelse i Sverige om tre månader, kombinerat med oregelbundna besök i Sverige om ungefär 30 dagar, inte ska ses som en stadigvarande vistelse i Sverige. 

Kort därefter i dom HFD 6034-17, dömde Högsta Förvaltningsdomstolen att en sammanhängande vistelse om fem månader ska ses som en stadigvarande vistelse i Sverige.

Kommentar från BDO
Av de nya domarna från Högsta Förvaltningsdomstolen kan man dra slutsatsen att en regelbunden vistelse i Sverige efter utflytt kan innebära stadigvarande vistelse. Det innebär att man inte kan luta sig på tidigare praxis att en sammanhängande vistelse om sex månader är en stadigvarande vistelse. Högsta Förvaltningsdomstolen har inte förtydligat de snåriga reglerna avseende stadigvarande vistelse i Sverige och tillfälligt avbrott utan i stället anger man den regelbundna vistelsen som riktmärke. Idag har vi inte en förutsägbarhet när en stadigvarande vistelse inträder med önskvärd tydlighet. 

De nya domarna är tyvärr inte ett förtydligande av vad som ska ses som en stadigvarande vistelse i Sverige. De utlandssvenskar och tillfälligt anställda i Sverige behöver kunna förutse när deras vistelse innebär att de är skattskyldiga här. Således behöver rättsläget förtydligas ytterligare för att full tydlighet ska gälla för vad som betraktas vara en stadigvarande vistelse.

 


Ovanstående fakta ges i informationssyfte och är inte att betrakta som juridisk rådgivning. Informationen kan inte åberopas för att täcka specifika situationer och BDO ansvarar inte för de åtgärder som vidtas eller inte vidtas baserad endast på informationen lämnad ovan. För att få professionell rådgivning avseende särskilda omständigheter och specifika situationer, vänligen kontakta någon av BDO:s skatterådgivare.