Skattenyhet:

Schablonbeskattning av säkerhetsreserv ingår bland nu klubbade förslag till nya företagsskatteregler

20 juni 2018

Riksdagen beslutade torsdagen den 14 juni att förslagen till nya skatteregler för företagssektorn ska träda i kraft den 1 januari 2019. 

Förslaget är egentligen två, dels en permanent schablonintäkt på skadeförsäkringsföretags skattekredit som avdrag för ökning av säkerhetsreserven skapar, dels en tillfällig schablonintäkt på de skadeförsäkringsföretag som har en säkerhetsreserv vid ingången av det första beskattningsår som börjar efter den 31 december 2020. 

Permanent schablonintäkt: Denna schablonintäkt ska beräknas till den statslåneränta som gällde vid utgången av november månad närmast före det kalenderår under vilket beskattningsåret går ut, multiplicerad med säkerhetsreserven vid ingången av beskattningsåret. Schablonintäkten kommer således att beräknas och beskattas på ett motsvarande vis som beskattningen av schablonintäkten för avdrag för avsättningar till periodiseringsfonden. Därmed sägs detta leda till ökad neutralitet mellan finansiering med avsättningar till periodiseringsfond och ökningar av en säkerhetsreserv. Man anses även skapa en mer likformig beskattning mellan skadeförsäkringsföretag, vilka innan reglerna träder i kraft har haft möjlighet att finansiera sig via den ej räntebelagda säkerhetsreserven, och icke-skadeförsäkringsföretag som saknar denna möjlighet. 

Denna kommande regel medför ett ökat skatteuttag av skadeförsäkringsföretag. Dock skriver regeringen att även skadeförsäkringsföretag kommer att ta del av bolagsskattesänkningen samt att dessa företag endast i mindre utsträckning kommer att påverkas av den generella ränteavdragsbegränsningen då dessa företag ej finansierar sig i någon större utsträckning genom lån. 

Tillfällig schablonintäkt: Skadeförsäkringsföretag som har en säkerhetsreserv vid ingången av det första beskattningsåret som börjar efter 31 december 2020 ska ta upp en tillfällig schablonintäkt. Denna ska beräknas till 6 procent av säkerhetsreserven vid ingången av det beskattningsåret. Schablonintäkten ska tas upp med en sjättedel det beskattningsåret och med en sjättedel per år under de påföljande fem beskattningsåren eller med hela beloppet under det första beskattningsåret. 

Av propositionen som nu riksdagen antagit framgår att effekten av den tillfälliga schablonintäkten på skadeförsäkringsföretagens likviditet i viss utsträckning kan mildras genom avsättningar till periodiseringsfonden. 

Innebörden av denna regel är att den effektiva bolagsskatten på avdrag för ökning av säkerhetsreserv som skett före sänkningen av bolagsskatten är 22 i stället för 20,6 procent ( = 1,067 x 20,6). Därmed säkerställs att skadeförsäkringsföretag inte kan komma i en situation där avdrag för ökning till säkerhetsreserven beskattas till en skattesats som är lägre än 22 procent. Vad beträffar ökningar av säkerhetsreserven som skett innan bolagsskattesänkningen till 22 procent så kommer dessa ändå att beskattas med 22 procent. 


Vi har skrivit om dessa förslag i tidigare artiklar. Läs mer här:

 

Ovanstående fakta ges i informationssyfte och är inte att betrakta som juridisk rådgivning. Informationen kan inte åberopas för att täcka specifika situationer och BDO ansvarar inte för de åtgärder som vidtas eller inte vidtas baserad endast på informationen lämnad ovan. För att få professionell rådgivning avseende särskilda omständigheter och specifika situationer, vänligen kontakta någon av BDO:s skatterådgivare.