Artiklar:

Revisorn ger sin bild av hur revisionen påverkas i sviterna av corona

17 april 2020

Pandemins framfart har en påverkan på hela vårt samhälle och så även på revisionen. Katarina Eklund är revisor på BDO och hon möter många nya frågeställningar från sina kunder just nu. Men hon ser även att en del vanligt förekommande frågor ökar kraftigt i betydelse till följd av krisen.

–    Olika branscher drabbas olika hårt av pandemin och därmed blir effekten olika stor. Det vi tydligt kan se är att ytterst få bolag går helt obemärkta ur detta. Jag får mycket frågor just nu särskilt kopplat till regeringens krispaket och företag som vill ha en oberoende part att diskutera hur verksamheten mår och vilka åtgärder som skulle behöva vidtas. Kunderna vill också veta hur deras bokslut påverkas och vad som gäller för utdelning.

Katarina Eklund har jobbat som revisor på BDO i snart 15 år och har kunder i olika storlekar och branscher. Här berättar hon om hur en revision går till och hur den påverkas av coronapandemin samt vad som är bra att känna till inför kommande bokslut. 

En revision inleds med att revisorn tar in information om bolaget för att kunna identifiera områden där det kan uppkomma väsentliga felaktigheter. För alla bolag, oavsett storlek, görs en bedömning av vilka områden som har varit särskilt betydelsefulla. För noterade bolag på en reglerad marknad lämnar revisorn denna information i revisionsberättelsen medan informationen inte offentliggörs för mindre bolag.

Majoriteten av svenska företag har bokslut den 31 december. Bolaget ska i årsredovisningen inte anpassa siffrorna i redovisningen utifrån händelser som inträffat efter årets slut om man inte haft kännedom om dessa innan.

–    Eftersom vi i Sverige inte kände till att vi skulle drabbas av en pandemi före nyår påverkas inte siffrorna i redovisningen. Däremot måste bolaget upplysa om effekter av händelser efter balansdagen. Denna upplysning ska lämnas i not och om den har en väsentlig påverkan på bolagets framtid även i förvaltningsberättelsen.

För bolag med senare bokslutdatum får man ta ställning till hur kännedomen om situationen såg ut vid bokslutsdagen. Om bokslutet inträffar ett senare datum där vi var medvetna om pandemins effekt ska redovisningen påverkas vid bedömningar av tillgångars värde.

Det är styrelsens skyldighet att göra bedömningen om hur bolagets möjligheter att fortsätta sin verksamhet framöver ser ut, så kallad fortsatt drift. I den bedömningen behöver ledningen ta ställning både till likviditetsfrågor och obeståndsfrågor. 

–    När ledningen gör bedömningen i ett så svårt läge som idag får vi revisorer många frågor kring hur man gör prognoser och bedömningar. Där kan vi självklart bistå med mycket information kring hur man resonerar men vi kan inte göra själva bedömningen då vi i revisionen måste följa upp händelser fram till den dag vi skriver på revisionsberättelsen och då även ta ställning till bolagets fortsatta drift. Denna bedömning är bland de svåraste vi gör då den bygger på antaganden om framtiden och därmed innehåller många osäkerhetsmoment.

Vissa företag står sig bra genom krisen och funderar på om de kan ta utdelning.

–    Vad gäller utdelningar är det viktigt att bedöma från bolag till bolag. Men i denna oroliga tid kan det vara strategiskt att vänta med utdelning för att stå bättre rustade inför framtiden. Däremot om ett företag tar del av stödet för korttidsarbete har Tillväxtverket varit tydliga med att de anser att det är olämpligt att göra stora aktieutdelningar, säger Katarina Eklund.