Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen för dig som användare.
Skattenyhet:

Omställningsstöd för särskilt utsatta företag

18 maj 2020

Uppdaterad 28 maj 2020

Finansdepartementet har tagit fram ett förslag till att införa ett omställningsstöd för företag som tappat en stor del av sin omsättning under den pågående krisen. Syftet med stödet är att ge företag möjlighet att överbrygga den akuta krisen och att anpassa sig till rådande omständigheter.

I förslaget presenteras mer detaljerat hur stödet är tänkt att utformas och vilka företag som kan ta del av det. Det framgår även vilka begränsningar som införs när det gäller utdelning och kopplingar till så kallade skatteparadis. Ett särskilt omställningstödsbrott införs också. 

Förslaget har fram till den 25 maj, 2020 varit på remiss. Många myndigheter, organisationer och andra intressenter har kommit med synpunkter på förslaget eller materialet. Svaren ska nu behandlas av regeringen innan en extra ändringsbudget med förslaget kan lämnas över till riksdagen. Målet är att reglerna om omställningsstöd ska träda i kraft den 1 juli 2020.

Förslag till omställningsstöd i huvuddrag

Förslaget är inte begränsat till vissa företagsformer eller branscher. Stödet avser samtliga juridiska och fysiska personer som vid tidpunkten för ansökan har godkänd F-skatt. För vissa stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund som helt eller delvis är undantagna från skattskyldighet gäller inte kravet på F-skatt. 

Förslaget är däremot begränsat till att inte omfatta viss statlig och kommunal verksamhet, främst sådan som redan huvudsakligen är finansierad med allmänna medel. Stödet avser inte heller företag som hör hemma i så kallade skatteparadis eller företag som ingår i samma koncern* som företag som hör hemma i så kallade skatteparadis**. Utländska företag som saknar fast driftställe i Sverige omfattas inte heller av stödet.  

Ansökan om stöd görs till Skatteverket. Beviljas stöd betalas det ut genom kreditering av skattekontot. Skatteverkets ambition kommer att vara att betala ut stödet cirka en vecka efter att ansökan kommit in till myndigheten. Ansökan om omställningsstöd ska ha inkommit till Skatteverket senast den 31 augusti 2020. 

Stöd som erhålls är skattepliktigt näringsbidrag. Ett företag blir återbetalningsskyldigt för det omställningsstöd som har betalats ut felaktigt eller med ett för högt belopp.

Stödets omfattning

Stödet avser fasta kostnader för bland annat:

 • Hyra och leasing (minus rabatter) för lokaler, maskiner och liknande, om avtalstiden är minst sex månader. Även avgift för tomt och arrende täcks. 
 • Räntekostnader till den del de överstiger ränteintäkter för perioden. Vinstandelsräntor omfattas inte.
 • Värdeminskning på anläggningstillgångar enligt företagets planmässiga avskrivningar samt nödvändiga reparationer och underhåll av sådana tillgångar.
 • Fastighetsskatt, till den del skatten avser en fastighet som inte hyrs ut.
 • Förbrukning av vatten och el, avlopp, internet, telefoni och uppvärmning av lokaler.
 • Tjänster avseende städning, sophantering samt larm och bevakning.
 • Försäkringar.
 • Franchiseavgifter (fasta avgifter).
 • Royalties och licensavgifter för immateriella rättigheter (fasta avgifter). 

Som fasta kostnader avses bland annat inte: 

 • Kostnader som kan undvikas genom att åtgärder som skäligen kan krävas vid en plötslig nedgång i produktion eller omsättning av varor eller tjänster har vidtagits. 
 • Ingående moms för vilken rätt till avdrag eller återbetalning föreligger. 
 • Kostnader som är hänförliga till verksamhet i utlandet. 
 • Kostnad som motsvaras av intäkt hos någon annan i samma koncern. 
Krav avseende nettoomsättningstapp

För att omfattas av stödet krävs att företagets nettoomsättning under det föregående närmaste räkenskapsåret uppgick till minst 250 000 kr. Nettoomsättning är summan av försäljningsintäkter av varor och tjänster med avdrag för lämnade rabatter, moms och annan skatt som är knuten till försäljningen. En förutsättning är att intäkterna är hänförliga till verksamhet som bedrivs i Sverige. Om hyresstöd har mottagits för april ska detta ingå i omsättningen. Vid beräkningen av nettoomsättningen för de aktuella månaderna ska motsvarande regler som gäller för helår tillämpas för dessa månader. Det innebär att varje kalendermånad ska behandlas som ett separat räkenskapsår.

För att erhålla stöd krävs att nettoomsättningstappet i mars och april 2020, jämfört med mars och april 2019, är mer än 30 procent och att det är orsakat av effekterna av spridningen av covid-19. Nystartade företag som inte hade någon omsättning under mars och april 2019 kan inte kvalificera sig för stödet.

Stödets storlek

Stödet beräknas till 75 procent av det procentuella nettoomsättningstappet, dock högst med belopp motsvarande det nominella omsättningstappet. Ett företag med en nettoomsättning på 1 miljon kr i mars och april 2019 och en nettoomsättning på 100 000 i mars och april 2020 erhåller alltså stöd med (1 000 000–100 000)/1 000 000 x 75 procent, dvs med 67,5 procent av sina kostnader. Maximalt stöd som kan erhållas är 150 miljoner kr. Om flera företag i en koncern är berättigade avser beloppsgränsen hela koncernen. Stödet fördelas då proportionerligt i förhållande till stödberättigade företags fasta kostnader. 
Det krävs att övriga möjligheter till ersättning (försäkring, skadestånd och liknande) och annat statligt stöd för förlorad omsättning eller kostnader har sökts. Omställningsstödet ska därför minskas med sådan ersättning som erhållits eller kommer att erhållas. 

Krav avseende värdeöverföringar

Ytterligare en förutsättning för stöd är att företaget under perioden mars 2020-juni 2021 inte har verkställt beslut om utdelning, gottgörelse, förvärv av egna aktier eller minskning av aktiekapitalet eller reservfonden för återbetalning till aktieägarna eller medlemmarna. Ett sådant beslut om värdeöverföring får inte heller ha fattats av något av företagets beslutsorgan under denna period. Kravet gäller även moderföretaget i en koncern som det stödsökande företaget ingår i.  

Krav avseende revisorsintyg

En revisor (auktoriserad, godkänd eller registrerat revisionsbolag) ska intyga följande om stödet överstiger 100 000 kr: 

 • Grad av nettoomsättningstappet för mars och april 2020 jämfört med mars och april 2019.
 • Att omsättningstappet är orsakat av effekterna covid-19. 
 • Att företagets omsättning uppgick till minst 250 000 kr under räkenskapsår som avslutats närmast före 1 januari 2020.
 • Att utdelning mm inte verkställts eller beslutats under perioden mars 2020-juni 2021. 
 • Summan av företagets fasta kostnader för mars-april 2020
 • I vilken omfattning annan ersättning eller stöd har erhållits. 

Skatteverket kan även begära revisorsintyg för stöd understigande 100 000 kr. 

Revisorn ska granska räkenskapsmaterial, sammanställningar och annat underlag som ligger till grund för ansökan. Granskningen ska utföras med professionell skepticism och vara så ingående och omfattande som god revisionssed kräver. Stöd ska som huvudregel inte lämnas om företaget vid tidpunkten för prövningen har restförda skatte- eller avgiftsskulder, näringsförbud, är på obestånd eller föremål för företagsrekonstruktion. 

Skatteverkets kontroll av omställningsstödet

Skatteverket ges omfattande möjligheter till utredning och kontroll, däribland revision. Dessutom införs ett särskilt brott kallat omställningsstödsbrott. Den som lämnar oriktiga uppgifter eller inte anmäler ändrade förhållanden och på så sätt orsakar fara för att omställningsstöd felaktigt betalas ut eller betalas ut med ett för högt belopp, döms för omställningsstödsbrott till fängelse i högst två år. Straffet för grovt omställningsstödsbrott ska vara fängelse lägst sex månader och högst sex år.

BDO:s kommentarer

Det är i skrivande stund inte tydligt vilket regelverk som är avsett att tillämpas vid lämnandet av revisorsintyg. Så snart det är klarlagt återkommer vi med information om den granskning som måste göras för berörda företag och hur våra revisorer kan hjälpa dig med det.   

Vi bevakar förslaget om omställningsstöd och informerar löpande när ny information kommer.  

Kontakta gärna någon av våra rådgivare om du vill diskutera möjligheterna att erhålla hyresstöd eller någon annan del av regeringens krispaket.

 


 

* Begreppet koncern är detsamma som i 1 kap. 4 § årsredovisningslagen.
** Begreppet skatteparadis omfattar stat som av EU eller OECD bedömts inte vara samarbetsvillig på skatteområdet.