Artiklar:

Nytt direktiv - informationsplikt för gränsöverskridande skatterådgivning införs inom EU

09 april 2019

BDO och andra förmedlare av skatterådgivning omfattas av nya bestämmelser i EU:s direktiv om  administrativt samarbete i fråga om beskattning (2011/16/EU). Direktivets nya lydelse ska implementeras i svensk lagstiftning senast den 31 december 2019 och ska tillämpas från den 1 juli 2020, men gäller retroaktivt från och med den 25 juni 2018.

Direktivet innebär att bland annat skatterådgivare ska lämna upplysningar till Skatteverket när de lämnat råd om vissa gränsöverskridande transaktioner. Med anledning av det nya direktivet har BDO skapat ett tillfälligt nationellt register. Där kan den person inom BDO som är ansvarig för ett projekt inom definitionen
på ett rapporteringspliktigt gränsöverskridande arrangemang registrera alla de uppgifter som efterfrågas i registret.

De uppgifter som registreras här från och med den 25 juni 2018 kommer att rapporteras till Skatteverket den 31 augusti 2020, om det är rapporteringsskyldigt. BDO:s kunder får information om detta.

Exempel på arrangemang som kan omfattas av reglerna:

  • Arrangemang mellan moderbolag i Sverige och filial eller dotterbolag i Finland (EU) och vice versa
  • Arrangemang mellan moderbolag i Sverige och filial eller dotterbolag i Norge (ej EU) och vice versa
  • Arrangemang mellan bolag i Sverige och ägare bosatt inom EU (ej i Sverige) eller i annat land

Regeringens utredare föreslår nu att det ska finnas en lagstadgad skyldighet för skatterådgivare att självmant tipsa Skatteverket. Förslaget har kritiserats till och med av utredningens egna experter. BDO:s affärsområdeschef för skatt, Håkan Behmer svarar på frågor på ämnet:

Är de nya förslagen bra eller dåliga?
– Det svenska förslaget går för långt!  EU-direktivet om informationsplikt vid gränsöverskridande transaktioner är redan i kraft sedan juni 2018. Dessa regler kan väl förstås utifrån hur omfattande den så kallade internationella skatteplaneringen varit (se Lux Leaks mm.). I den svenska utredningen läggs förslag om att även interna svenska arrangemang ska omfattas. Förslaget definierar inte vad som ska omfattas på ett tydligt sätt. Det skapar osäkerhet. Osäkerhet kostar pengar. Det blir en omfattande administrativ börda och ekonomiskt betungande för företag (skattskyldiga).

Det finns redan informationsskyldighet hos rådgivarna och en skatteflyktslag. Behöver fler åtgärder tas?
– Nej. En transaktion deklareras i Sverige senast året efter händelsen och det lämnas regelmässigt information i samband med deklarationen. Vi har skatteflyktsregler. Vi har skalbolagsregler. Det räcker. Den som ägnar sig åt brottslig verksamhet kommer ändå inte att fångas upp med dessa regler.

Om utredningens förslag träder i kraft den 1 juli 2020, enligt förslaget, vad innebär detta för dig och dina kollegor? 
– Merarbete och ökade kostnader för i sig normala transaktioner, sådana som deklareras idag och får Väl Godkänt av Skatteverket i taxeringen. Förslaget definierar inte vad som ska omfattas på ett tydligt sätt! Det riskerar då att motverka sitt syfte.

"Svenska förslaget går för långt" - läs hela artikeln från Realtid.se här

Ovanstående fakta ges i informationssyfte och är inte att betrakta som juridisk rådgivning. Informationen kan inte åberopas för att täcka specifika situationer och BDO ansvarar inte för de åtgärder som vidtas eller inte vidtas baserad endast på informationen lämnad ovan. För att få professionell rådgivning avseende särskilda omständigheter och specifika situationer, vänligen kontakta någon av BDO:s skatterådgivare.