Skattenyhet:

Nya skatteregler för företagssektorn

21 mars 2018

Finansminister Magdalena Andersson presenterade idag lagrådsremissen rörande nya skatteregler för företagssektorn, vilken innehåller en del förändringar jämfört med Finansdepartementets promemoria. 

Förslaget innebär bl.a. att begränsningar införs för bolag att använda möjligheterna till ränteavdrag samt att nuvarande bolagsskattesats om 22 procent sänks i två steg, år 2019 till 21,4 procent och år 2021 till 20,6 procent.

Några av skälen till förändringarna är att öka neutraliteten mellan lånat kapital och eget kapital samt att minska skatteundandragandet. Syftet med förändringarna är inte att öka skatteintäkterna varför bolagsskattesatsen sänks.

Avdragsbegränsningarna innebär ett högsta avdragsutrymme om 30 procent av bolagets s.k. EBITDA-underlag. Finansministern uppskattar dock att endast 1 procent bolagen kommer att träffas av ränteavdragsbegränsningarna då ett undantag ska införas som innebär att EBITDA-regeln inte behöver användas om det negativa räntenettot är högst 5 miljoner kronor. 

För att inte begränsa byggandet av hyresrätter innehåller förslaget ett införande av ett primäravdrag för hyreshus. För byggnader som enligt fastighetstaxeringen indelas som hyreshus ska värdeminskningsavdrag inom avskrivningsplanen även få göras med ytterligare 2 procent av anskaffningsvärdet per år de sex första åren från det att en byggnad färdigställts.

Begränsningar av tidigare års underskott kommer enligt förslaget inte att införas. Förslaget omfattar även ändrade skatteregler inom finansiell leasing och hybrida missmatchningar. Reglerna föreslås träda ikraft 1 januari 2019.

 

Ovanstående fakta ges i informationssyfte och är inte att betrakta som juridisk rådgivning. Informationen kan inte åberopas för att täcka specifika situationer och BDO ansvarar inte för de åtgärder som vidtas eller inte vidtas baserad endast på informationen lämnad ovan. För att få professionell rådgivning avseende särskilda omständigheter och specifika situationer, vänligen kontakta någon av BDO:s skatterådgivare.