Skattenyhet:

Nya direktiv för exitbeskattning

21 mars 2018

Vi följer utvecklingen kring Skatteverkets förslag om exitbeskattning för fysiska personer som lämnades in till Finansdepartementet den 29 november 2017. Personer som ska bosätta sig i utlandet kommer att påverkas. Här kommer en summering av huvuddragen i förslaget.

Skatteverket har på uppdrag av Finansdepartementet arbetat fram en promemoria med ett färdigt lagförslag som berör personer som ska bosätta sig i utlandet. Syftet med den föreslagna lagstiftningen är att skapa möjlighet till svensk beskattning av latenta kapitalvinster som uppstått medan ägaren varit bosatt i Sverige, men där ägaren flyttar till ett annat land före det att tillgången säljs och kapitalvinsten faktiskt uppstår. 

Dessa nu föreslagna regler ersätter den så kallade 10-årsregeln i 3 kap. 19 § inkomstskattelagen och innebär en mycket stor förändring. 

Lagförslaget är i sina detaljer komplext, men innebär i korthet följande:

Vilka berörs?

 • Alla som varit bosatta i Sverige under fem av de senaste tio åren och som flyttar utomlands och blir begränsat skattskyldiga.
 • Alla som varit bosatta i Sverige under fem av de senaste tio åren och som flyttar utomlands och får hemvist i annat land med stöd av ett dubbelbeskattningsavtal.
 • Vissa personer som är bosatta i Sverige och genom en benefik transaktion överlåter egendom som kan utflyttningsbeskattas till en begränsat skattskyldig person eller till en person som har hemvist i ett annat land med stöd av ett dubbelbeskattningsavtal. Genomförandet av denna punkt är dock osäker.

Vilka tillgångar ska skattas av?

 • Tillgångar som anges i 48, 50 och 52 kap. inkomstskattelagen.
 • Bland annat aktier, teckningsrätter, andelar i värdepappersfonder, andelar i ekonomisk förening, andelar i handelsbolag, vinstandelsbevis, konvertibler, terminer, optioner, övriga tillgångar med mera.

Vilka tillgångar undantas?

 • Tillgångar på investeringssparkonto, eller i kapitalförsäkring.
 • Tillgångar i enskild näringsverksamhet.
 • Fastigheter.

Vilket värde ska tas upp till beskattning?

 • Tillgångarna anses avyttrade mot marknadsvärde.
 • Onoterade tillgångar ska värderas på ”vedertaget vis” med hänsyn till framtida vinstavkastning, omsättning och eget kapital, samt en jämförelse med branschspecifika företag.

Hur sker beskattning?

Kapitalbeskattning, 30 procent.

De så kallade ”3:12-reglerna” eller beskattningsreglerna för fåmansföretag ska tillämpas om de i övrigt är tillämpliga.

När betalas skatten?

 • Skatten fastställs i samband med bosättningen i utlandet.
 • Möjlighet att söka anstånd med betalning vid bosättning inom EU/EES.
 • Möjlighet att söka anstånd under högst fem år vid bosättning utanför EU/EES, om Sverige har dubbelbeskattningsavtal med informationsutbytesbestämmelse. I detta fall får säkerhet krävas för att anstånd ska medges.

När föreslås reglerna träda ikraft?

Den 1 januari 2020. Men, ikraftträdande kan mycket väl ske tidigare än så genom så kallade stopp-lagstiftning.

Kontakta oss gärna för mer information och rådgivning.